(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 28.02.2019, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul 2019 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/ vânzare directă valabile pentru anul de producție 2019, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării către agenții economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2  al H.C.L. nr. 82/06.04.2017 pentru implementarea proiectului ,, Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată, destinat valorificării către populație în anul de producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2019,  pe natură de produse- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături,  rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabile, valorificate către populație ca  lemn de foc, în anul de producție 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 35, 00 lei/mc , pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonată loco cioată,rezultată din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, pentru anul de producție 2019- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din  cadrul autoritatii publice tutelare , in calitate de presedinte  al  Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.P.L.P.  Săcele R.A.- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de administrator al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A precum si desemnarea unui administrator provizoriu- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și calculul profitului anual și investiției specifice, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Reconstituirea  consolidare-reabilitare drum auto forestier Valea Gârcin,  drum auto forestier Târlung-Ciorica drum auto forestier Valea Zimbrului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al  Municipiului Săcele, intravilan a unor imobile – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere – cu propunere  de  dezlipire a suprafeței  de 555 mp, reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  1761, nr. topografic 1315/1/1,  în suprafață de 3428 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. GeorgeMoroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii la licitație publica deschisa a 23 loturi de teren situate în Municipiul Săcele, zona ANL Bolnoc– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.113386 al localității Săcele, nr.cad.113386, în suprafață de 55 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 2953 mp înscris în CF nr.115664 al localității Săcele, nr.cad.115664 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. I.C. Brătianu,   20,  Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr.205/25.10.2018 pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele, județul Brașov”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL 160/25.07.2018  pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire ,,internat fete” și schimbării  destinației în bloc locuințe sociale”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime pană la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara „ISO MEDIU” in Domeniul Salubrizarii Localitatilor Din Judetul Brasov, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brasov, Jud. Brasov, in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74 din 17 iulie 2018, a Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind fondul pentru mediu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului  Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Săcele, pentru anul 2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – iniţiator consilier local – d-l NIȚESCU CIPRIAN;
 4. Diverse.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close