(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 ianuarie 2019

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 23.01.2019, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2018 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2018  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2019- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, precum și  aprobarea  încheierii unui Act adițional în acest sens iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire ,,internat fete” și schimbării  destinației în bloc locuințe sociale”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice Asistenţă Socială organizată la nivelul Primăriei Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”- iniţiator consilier local d-na Voicescu Nicoleta Teonia;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Muncipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de negociere a prețului de achiziționare a imobilului – Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situată pe str.Viitorului nr.7 din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 2/24 din terenul înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354 în suprafață de 1.913 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilului identificat în CF 107744  Săcele,  în suprafață  de  819  mp și a imobilului identificat în CF 108218 Săcele, în suprafață  de 10879  mp iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. I.C. Brătianu, nr.14, Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în spețele ce formează dosarele civile 4448 /62/2018 și nr. 4450/62/2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.27/ 21.02.2013 privind înființarea unei linii directe de transport pe ruta Săcele Garaj-capăt linie str. Poienelor  – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 19. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator  ale  Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  precum și desemnarea unor administratori provizorii iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati de 40 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 1294//1993 ) cu capătul subțire > =24 cm ,domnului Rosu Gigi, cu domiciliul in Municipiul Sacele, Str. Unirii Nr. 111 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii Consiliului de Administrație la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 22. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în natura, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 23.  Diverse
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2018;
 • Informare privind modalitatea calculului impozitului pe mijloace de transport.
print