(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 23 martie 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 23.03.2023, orele 15.00,  care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 23 februarie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 9 martie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA  VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, în U.A.T. Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare cu tartan a locului de joacă din parcul « Prichindel»”,  din cartierul Electroprecizia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Lucrări de amenajare a zonei fitness situată în vecinătatea blocurilor nr. 6 – nr. 10”, din cartierul Movilei, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Contractului privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022, ca urmare a modificării tarifelor prevăzute în Actul adițional nr. 1 și Actul adițional nr. 2 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR    POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei la H.C.L. nr. 17/28.01.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local, modificată și completată prin H.C.L. nr. 187/ 26.05.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

          Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

            Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă depozitare, producție și sedii firmă, strada Rampei, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 114209 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren, în suprafață de 33 mp, înscris în CF nr. 119773 Săcele, nr. cadastral 119773, categoria de folosință arabil și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare  către Compania Apa Brașov S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008 – iniţiator PRIMAR Ing.

       POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 308/22.09.2022 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa Brașov S.A., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 24.09.2008  pentru obiectivul ,,Extindere       canalizare menajeră cartier Baciu” și pentru obiectivul ,,Rețele de alimentare cu apă cartier Baciu”-       iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele, Județul Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele  –  Bolnoc  nr. 155, înscris în CF nr. 117092 Săcele, nr. cad. 117092, în suprafață de 1.433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc, specia fag  și diverse tari, către Mănăstirea Brădet – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 10 mst lemn de foc, specia fag și diverse tari, către Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst lemn de foc specia fag și diverse tari, către Parohia Ortodoxă Turcheș II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2023-30.06.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

print