(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Lista noilor restricții valabile de luni

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat vineri Hotărârea numărul 91, privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune:

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

d) deplasări ale persoanelor în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfăşurării activităţii operatorilor economici care activează în domeniul comerţului/prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică şi activităţilor sau evenimentelor organizate şi desfăşurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituţiile publice în următoarele domenii:

a) instituţii muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producţie de film şi audiovizuală, instituţii de spectacole şi/sau concerte, şcoli populare de artă şi meserii, organizate şi desfăşurate în spaţii închise sau deschise;

b) săli de sport şi/sau fitness;

c) jocuri de noroc;

d) piscine interioare;

e) locuri de joacă pentru copii;

f) săli de jocuri;

g) târguri, bâlciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerţului/prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (3), se desfăşoară până la capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2), (3) şi (4), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art.3 – (1) Se propune interzicerea activităţii în baruri, cluburi şi discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării şi desfăşurării evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor şi conferinţelor, precum şi a concertelor şi spectacolelor organizate în alte spaţii deschise sau închise cu excepţia celor special destinate care aparţin instituţiilor de spectacole şi/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competiţiile sportive să poată fi organizate şi desfăşurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile şi demonstraţiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane şi doar dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, să se desfăşoare în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană şi purtarea măştii de protecţie.

(6) Se propune ca activităţile recreative şi sportive să poată fi desfăşurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună şi doar dacă toţi participanţii sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activităţile şi evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum şi accesul în cadrul centrelor comerciale, unităţilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unităţi de alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală şi care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligaţia prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activităţile religioase precum şi cele din unităţile de alimentaţie publică în care doar se comercializează produsele alimentare şi băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile şi talciocurile.

(3) Obligaţia de vaccinare sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activităţile şi evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităţilor de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unităţi de alimentaţie publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani, dacă sunt însoţiţi de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puţin 50% din angajaţi, acolo unde specificul activităţii permite această modalitate de desfăşurare a muncii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se propune ca în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze şi desfăşoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecţie sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condiţiile alin. (1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a virusului SARS-CoV-2.

Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligaţia de a verifica la intrarea în locaţie, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetăţenilor străini şi apatrizi definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(3) Instituţiile publice şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (certificat de deces, certificat de naştere, etc.) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaţilor în toate sediile instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatorii economici cu capital public, precum şi în clădiri de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligaţia de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoţiţi de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educaţiei în vederea emiterii ordinului de ministru pentru acordarea unei vacanţe suplimentare de două săptămâni pentru învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum şi pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului şcolar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educaţiei a unei instrucţiuni prin care să se recomande instituţiilor de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ trecerea în online a tuturor activităţilor în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.8 – (1) Se suspendă activităţile care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în toate unităţile de învăţământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităţilor cu prezenţa fizică la nivelul tuturor unităţilor sau operatorilor economici care desfăşoară activităţi tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum şi la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

e) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive.

Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situaţia aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administraţiei publice centrale.

Art.11 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

print