(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Facilități fiscale la bugetul local în baza O.U.G. nr. 44/14.10.2015

Analizând propunerea instituirii unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării de către contribuabil a obligațiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor, stimularea mediului economic și respectiv diminuarea arieratelor bugetare, creșterea procentului de încasare atât din restanțe cât și din curent, aspect de care beneficiază atât persoanele fizice cât și persoanele juridice; Văzând prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, precum și ale O.U.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările ulterioare, s-a hotărât următoarele:

Art. 1. În cazul obligațiilor de plată datorate bugetului local al Municipiului Săcele, se aplică prevederile O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;

Art. 2. Anularea obligațiilor de plată datorate la bugetul local va fi în cuantum de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante;

Art. 3. La momentul apariției procedurii de aplicare a O.U.G. nr. 44/2015, Consiliul Local al Municipiului Săcele va aproba procedura de acordare a anularii cotei din majorările și penalitățile de întârziere;

Art. 4. Obligațiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise organului de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepția amenzilor de orice fel, nu vor fi luate în calcul în vederea acordării anulării obligațiilor de plată accesorii de către organul fiscal;

Art. 5.  (1) Prevederile O.U.G. nr. 44/2015 sunt aplicabile și în cazul obligațiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituții sau autorități publice și care potrivit legii se transmit spre recuperare organului fiscal.

        (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de instituția sau autoritatea publică care a emis actul administrativ.

        (3) La soluţionarea cererii prevăzută la alin. (2), instituţia sau autoritatea publică are în vedere la analiza îndeplinirii condiţiilor, doar obligaţia de plată pentru care are competenţă de stabilire.

print