(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Desemnare membru în Consiliul de Administraţie a R.P.L.P Săcele R.A.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum si ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială a Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17, anunţă selecţia unei persoane, candidat pentru a fi desemnat „membru” in Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.

       Procedura de evaluare/selecţie prealabilă cuprinde două etape:

 • Etapa I – selecţia dosarelor
 • Etapa II – interviul, pentru candidaţii declaraţi „admis” după etapa I.

    1). Condiţii de participare:

a) Conditii generale:

 • cetăţenia română
 •  cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit)
 • domiciliul stabil/rezidenţa in România
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani
 • nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice
 • nu a desfasurat activitate de poliţie politică astfel cum este definită prin lege
 •  nu intra sub incidenţa art. 6 si art. 7 din OUG nr. 109/2011

 b) Conditii specifice

 • absolvent de studii superioare de lungă durată tehnice specifice activităţii Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A, juridice sau economice.
 • experienţă în administrarea/managementul  unei regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat.

 Dosarul de participare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

 1. Scrisoare de intenţie
 2. Curriculum Vitae
 3. Copie după actul de identitate
 4. Copii după documentele care atestă pregatirea profesională ( diploma de licenţă, master, doctorat i alte cursuri de specializare/perfecţionare)
 5. Documente/adeverinţă in original din care să rezulte experienţa in administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat
 6. Cazier judiciar
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
 8. Copie după carnetul de munca şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz
 9. Declaraţie notarială pe proprie răspundere dată in conformitate cu art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin 2, lit. c, art. 6 şi art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

 2)      Criterii specifice de selecţie a candidaţilor:

     Interviu:

a) Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă (OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă; Legea nr. 15/1991 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată)

b) Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

 • Aptitudini psiho-socio-profesionale: disponibilitate pentru cooperare, creativitate, capacitate de planificare şi de a acţiona strategic, capacitate decizională, capacitate de control.
 • Cunoaşterea legislaţiei in domeniul activităţii specifice regiei.
 • Cunoaşterea specificului activităţii regiei.
 • Abilităţi de comunicare.
 • Cunoştinţe manageriale de profil.

Selecţia/evaluarea se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al regiei.

Persoanele interesate sunt invitate să depună în vederea selecţiei, până în data de 09.02.2015 ora 15:00, dosarul de participare, la secretarul Comisiei de evaluare/selecţie, din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

În perioada 10-11 februarie 2015 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Săcele în data de 12 februarie 2015 şi va cuprinde şi datele cu privire la desfăşurarea interviului (data, ora si locaţia).

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close