(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare Ședință Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 29 octombrie 2015

Primarul Municipiului Săcele, având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 29.10.2015, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință, Săcele, Str. Bisericii Române  7  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele  A. pentru perioada 2015-2018 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor facilități la transportul urban de călători și a condițiilor de acordare ale acestora –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiei tehnice nr. 15-564/03.09.2014, întocmite de S.E. SYSTEMS S.R.L.,  având ca obiect „ Instalații și mijloace de supraveghere și alarmare pentru Sala de sport, Cartier Ștefan cel Mare f.n., din Municipiul Săcele, precum şi a valorii totale a investiției de 22.320.00 lei cu T.V.A. inclus – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în C.F. – Prima înscriere –a suprafeţei totale de teren de 1.082 ha, cu destinaţia de izlaz comunal, întocmite de S.C. Expert Infocad S.R.L.  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale de Stemă a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de folosinţă a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20, înscris în C.F. nr. 105217, nr. top. 6424/2/2/6, din  „cămin – internat” în „bloc de locuințe” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor de învățământ execedentare disponibile existente la nivelul unităților de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 54 /22.05.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului – cadru pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații cu destinația de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în C.F. nr. 102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr. 103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Sacele şi situate în str. Bolnoc nr.119 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Sacele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
print