(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 28 septembrie 2017

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 28.09.2017, orele 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a două autovehicule din parcul auto al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Electroprecizia, identificate în CF nr.103518 Săcele, nr. top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 180 mp, CF nr.113279 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/1/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/1/1/2, în suprafață de 104 mp și CF nr.132 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/2, în suprafață de 15  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului-teren, în suprafață de 819 mp, înscris în CF nr.103267 Săcele, nr. cad.1983, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind darea în administrare a spațiilor situate la etajul imobilului Biblioteca Municipală Săcele  „Victor Tudoran”, în suprafață totală de 266,86 mp, din B-dul George Moroianu nr. 110, înscris în CF nr. 114299 Săcele, sub nr. top. (1721/3, 1722/3, 1723/3, 1724/3)/1, către Liceul Teoretic ”George Moroianu”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Spitalului Municipal Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 104 din 19.09.2013 privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Policlinicii Municipiului Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 122 din 30.10.2014 privind aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Primăverii nr. 21 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de  material  lemnos  pentru foc a unui numãr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Sãcele cu domiciliul în Municipiul Sãcele,  sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august 2017  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii, prin demisie, a Municipiului Săcele din Asociația  „Orașe Energie în România” (OER) iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind repartizarea unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele, precum și aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință socială , în ordinea de prioritate  stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitantii de locuinte ANL din Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr.97 din 25.06.2015privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale și înscrierea în cartea funciară -prima înscriere- a unui imobil aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele, a terenului identificat în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr.top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 5.299 mp iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării  procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele” iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;

Diverse

 • Informare  S. C. Servicii Săcelene;
 • Raport de activitate pentru sem. I și realizările la investiții I al anului 2017 R.P.L.P. Săcele R.A
print