(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Convocare în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 26 ianuarie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 26.01.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere-a  suprafeței de teren de 27,0888 hectare, cu destinația de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia de spațiu de producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu nr.17, lângă  Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și  „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr.108 din 24.10.2013 privind aprobarea vânzării a 6 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
print