(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Concurs recrutare și selecție Administrator S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Săcele anunţă intenţia de recrutare conform H.G. nr.364/1999, pentru poziţia de ADMINISTRATOR al  Societății Comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L.

1.Condiţii generale şi specifice:

 1.1. Condiţii generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi spălărea  banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere  a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările  ulterioare, pentru infraciţunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de lungă durată, cu specializarea administraţie publică/juridic/tehnic/economic, studiile postuniversitare constituie un avantaj ;
 • Experienţă de minim 5 ani in activitatea de management a regiilor autonome, sau a  unor societăţi comerciale private sau publice (cu cel puţin 10 salariaţi în subordine);
 • Abilităţi de management ;
 • Bune competenţe interpersonale (abilităţi) de comunicare, negociere, lucru în echipă ;
 • Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Experienţă în elaborarea /implementarea de strategii de dezvoltare.
 • (avantaj) cunoaşterea unei limbi de circulație internaţională ;
 • (avantaj) cunoştinţe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Cunoştinţe legislative şi practice privind achiziţiile publice;

Criterii de selecţie:

 • Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Pregătire de specialitate şi experienţă acumulată în activitatea de conducere;

Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

 1. capacitate de analiză si sinteză;
 2. abilităţi de comunicare ;
 3. orientarea către rezultate ;
 4. capacitate de luare a deciziei ;
 5. rezultate confirmate în companiile angajatoare.

Constituie un avantaj:

 • Experienţa în companii similare/ autorităţi ale statului;
 • Cunoştinţe despre strategii de afaceri;
 • Calitate de membru în alte consilii de administraţie/ manager al unor organizaţii din domeniul de activitate al societăţii comerciale sau domeniu similar.
 • Cunoştinţe despre transportul public local de persoane , cunostinţe tehnice privind lucrări constructii de drumuri,canalizări pluviale, terasamente,  etc);
 • Cunoştinţe ofertare, pentru execuţia lucrărilor de construcţii.

DOCUMENTE NECESARE ȘI OBLIGATORII  PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII :

 1. C.V. în format Europass ;
 2. Scrisoare de intenţie ;
 3. Scrisoare de recomandare, de la ultimul loc de muncă ;
 4. să nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt dovedit prin certificat de cazier judiciar;
 5. Cazier fiscal ;
 6. Acte de studii ;
 7. Act de identitate ;
 8. Carnet de muncă/documente doveditoare ale activităţii-adeverinţe care atestă vechimea şi specialitatea studiilor ;
 9. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul) ;
 10. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
 11. să declare pe propria răspundere că:
 • nu vor avea calitatea de administrator şi la o altă societate comercială/regie autonomă concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care sunt numiţi administratori;
 • nu deţin acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea, la o societate comercială concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate.
 1. Plan de management

ETAPELE DE DESFĂȘURARE A RECRUTĂRII ȘI SELECȚIEI :

1.Selecţia dosarelor de înscriere;

2.Proba scrisă; 

3. Interviul şi prezentarea planului de management candidaţilor selectaţi.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscrimării, tratamentului egal si transparenţei şi cu luarea în considerare  a specificului domeniului de activitate al Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 Etapa 1 a selecţiei dosarelor  se va desfăşura  în data de 17.10.2016.

Candidaţii vor prezenta documentele necesare pentru depunerea candidaturii, în original şi copie, până la data de 14.10.2016, orele 1400 la sediul Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L., str. George Moroianu, nr 111, Serviciul R.U.

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile vor fi contactati pentru Etapa 2: Proba scrisă

Etapa 2-Proba scrisă se va desfăşura în data de 26.10.2016, ora 1000

Proba scrisă constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos, urmată de interviu. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte. Afişarea rezultatelor la proba scrisă –26.10.2016, orele 1400.

Contestaţiile se vor depune până la data de 27.10.2016, orele 1400.

 Programările  pentru interviu vor fi anunţate după soluţionarea  contestaţiilor, în  data de 27.10.2016 orele 1500.

Etapa 3-Interviu și prezentarea planului de management în data de 28.10.2016
Rezultatul final al selecţiei va fi afişat la sediul Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  până la data de 28.10.2016, orele 1500.

Relaţii  suplimentare se pot obţine la telefon 0742041435, persoană de contact : Grasa Coca.

Bibliografie :

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării terorismului;
 • O.U.G. nr .90/2008, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ;
 • O.G. nr. 119/1999, privind control intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, republicată;
 • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată.

Comisia de selecție:

Președinte:  -ing.  Stoea Gheorghe – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru:  Bălășescu Marius – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru: Pascu Lucian Ion – Consilier Local Municipiul Săcele;

Membru: – Medianu Gheorghe – Șef Serviciul Administrativ, Primăria Municipiului Săcele;

Secretarul comisiei:  c.j. Grasa Coca – S.C. Servicii Săcelene S.R.L.;

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close