(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs recrutare și selecție Administrator S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Săcele anunţă intenţia de recrutare conform HG nr.364/1999, pentru următoarea poziţie:  ADMINISTRATOR al  Soc. Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 1.Condiţii generale şi specifice:

 1.1Condiţii generale:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi spălărea  banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere  a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările  ulterioare, pentru infraciţunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de lungă durată, cu specializarea administraţie publică/juridic/tehnic/economic, studiile postuniversitare constituie un avantaj ;
 • Experienţă de minim 5 ani in activitatea de management a regiilor autonome, sau a  unor societăţi comerciale private sau publice(cu cel puţin 10 salariaţi in subordine);
 • Abilităţi de management ;
 • Bune competenţe interpersonale (abilităţi) de comunicare, negociere, lucru in echipă ;
 • Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a OUG nr. 109/2011 ;
 • Experienţă în elaborarea /implementarea de strategii de dezvoltare.
 • (avantaj) cunoaşterea unei limbi de circulatie internaţională ;
 • (avantaj) cunoştinţe de afaceri/legislative specifice domeniului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Cunoştinţe legislative şi practice privind achiziţiile publice.
 1. Criterii de selecţie:
 • Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii comerciale ;
 • Elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societăţii comerciale;
 • Pregătire de specialitate şi experienţă acumulată în activitatea de conducere;
 • Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii :
 1. capacitate de analiză si sinteză;
 2. abilităţi de comunicare ;
 3. orientarea către rezultate ;
 4. capacitate de luare a deciziei ;
 5. rezultate confirmate în companiile angajatoare.

Constituie un avantaj:

 • Experienţa în companii similare/ autorităţi ale statului;
 • Cunoştinţe despre strategii de afaceri;
 • Calitate de membru în alte consilii de administraţie/ manager al unor organizaţii din domeniul de activitate al societăţii comerciale sau domeniu similar.
 • Cunoştinţe despre transportul public local de persoane , cunostinţe tehnice privind lucrări constructii de drumuri,canalizări pluviale, terasamente,  etc);
 • Cunoştinţe ofertare, pentru execuţia lucrărilor de construcţii.

DOCUMENTE NECESARE SI OBLIGATORII  PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII :

 1. CV în format Europass ;
 2. Scrisoare de intenţie ;
 3. Scrisoare de recomandare, de la ultimul loc de muncă ;
 4. să nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform <LLNK 11990 31 11 202 135 30> 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt dovedit prin certificat de cazier judiciar;
 5. Cazier fiscal ;
 6. Acte de studii ;
 7. Act de identitate ;
 8. Carnet de muncă/documente doveditoare ale activităţii-adeverinţe care atestă vechimea şi specialitatea studiilor ;
 9. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul) ;
 10. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
 11. să declare pe propria răspundere că:
 •  nu vor avea calitatea de administrator şi la o altă societate comercială/regie autonomă concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care sunt numiţi administratori;
 •   nu deţin acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea, la o societate comercială concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate.
 1. Plan de management

ETAPELE DE DESFĂSURARE A RECRUTĂRII SI SELECTIEI :

1.Selecţia dosarelor de înscriere ;

2.Proba scrisă;

3. Interviul şi prezentarea planului de management candidaţilor selectaţi.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscrimării, tratamentului egal si transparenţei şi cu luarea în considerare  a specificului domeniului de activitate al Soc. Com SERVICII SĂCELENE S.R.L.

 Etapa 1 a selecţiei dosarelor  se va desfăşura  în data de 09.01.2017.

Candidaţii vor prezenta documentele necesare pentru depunerea candidaturii, în original şi copie, până la data de 20.12.2016, ora 14º°, la sediul soc.com. SERVICII SĂCELENE S.R.L., str. George Moroianu, nr 111, Serviciul RU.

Doar candidaţii care întrunesc toate condiţiile vor fi contactati pentru Etapa2  Proba scrisă.

Etapa 2-Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.01.2017, ora 09.00

Proba scrisă constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos, urmată de interviu. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte . Afişarea rezultatelor la proba scrisa –17.01.2017, ora 14º

Contestaţiile se vor depune până la data de 18.01.2017, ora 14º°.

 Programările  pentru interviu vor fi anunţate după soluţionarea  contestaţiilor, în  data de 18.01.2017 ora 15ºº.

Etapa 3-Interviu si prezentarea planului de management în data de 19.01.2017

Rezultatul final al selecţiei va fi afişat la sediul Soc.Com. SERVICII SĂCELENE S.R.L. până la data de 20.01.2017, ora 15.00.

Relaţii  suplimentare se pot obţine la telefon 0742041435, persoană de contact : Grasa Coca.

Bibliografie :

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale, republicată;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării terorismului;
 • U.G. nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare
 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si normele de aplicare;
 • Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, republicată;
 • Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicata;
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrărilor de constructii, republicată.

Comisia de selectie:

Presedinte:  -ing.  Stoea Gheorghe-Consilier Local Municipiul Sacele;

Membru:-Balasescu Marius-Consilier Local Municipiul Sacele;

Membru:-Pascu Lucian Ion-Consilier Local Municipiul Sacele;

Membru:-Medianu Gheorghe-Sef Serviciu Administrativ Primaria Municipiului Sacele;

Secretarul comisiei-c.j. Grasa Coca-Servicii Sacelene S.R.L.;

print