(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 16 mai - 0.46  |  

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă

Potrivit prevederilor art.43 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Impozite şi Taxe locale din cadrul Direcţiei Economice.

INSPECTOR, clasa I, grad profesional principal

a) Condiţii generale de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice, juridice, administraţie publică absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;

 Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;
 • Copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • Copii: BI/CI, certificat de naştere şi certificat de căsătorie;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familia al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • Formular de înscriere la concurs (se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 10.03.2015 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 12.03.2015 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close