(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – INSPECTOR, clasă I, grad profesional superior – 1 Post – Serviciul  Asistență Socială –Direcția Publică de Asistență Socială                

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

Serviciul  Asistenta Sociala –Directia Publica de Asistenta Sociala                                        

 1.INSPECTOR, clasă I, grad profesional superior – 1 Post

a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul  Psihologie, Sociologie sau  Stiinte Juridice
 • vechime în specialitatea studiilor – 7 ani

Concursul  consta in urmatoarele etape:

 • selectia dosarelor
 • proba scrisa se va sustine in data de 09.07.2019 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele,  Str.Piata Libertatii nr.17,
 • interviul se va sustine in data de 11.07.2019 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele,   Str.Piata Libertatii nr.17

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 zile de la data  publicarii anuntului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primariei Municipiului Sacele .

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de  pe siteul Primariei Municipiului Săcele,  primaria@municipiulsacele.ro

Acte necesare pentru inscrierea la concurs

 • Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.
 • CV
 • Dosar plic.

Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie: Fișier atașat

Actualizare 28.06.2019

Rezultate selecție dosare: Document atașat

Actualizare 09.07.2019

Rezultate proba scrisă: Document atașat

Actualizare 11.07.2019

Rezultate finale: Document atașat

print