(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Concurs ocupare funcții publice de execuție- Serviciul Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), ale art. 469 alin. (3) lit.b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020,  precum si prevederile art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel:

 1. INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru
 2. a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 3. b)  Conditii specifice :

          – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul  silvicultură, inginerie geodezica –specializarea masuratori terestre si cadastru

            – vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an

Atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt urmatoarele:

 • Tine evidenta, atat in format analogic cat si digital, a corespondentei repartizata Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru si o inregistreaza in registrul de evidenta a documentelor;
 • Participă la toate activitățiile organizate de Primarie în domeniul de activitate;
 • Verifica din punct de vedere topografic atat la birou cat si in teren (unde este necesar), documentatiile cadastrale depuse;
 • Intocmeste adeverinte cu situatia terenurilor (intravilan/extravilan), in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Tine evidenta contractelor de inchiriere a pasunilor alpine pentru pasunat, precum si legatura prin corespondenta cu titularii acestora;
 • Rezolva probleme legate de modul de aplicare a legilor Fondului Funciar nr. 18/1991, nr.169/1997, 1/2000, nr. 247/2005;
 • Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;
 • Colaboreaza cu O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, Directia Judeteana Agricola, etc.;
 • Verifica documentatiile, intocmite de catre firme specializate, pentru planurile parcelare in sistem de coordonate Stereografic 1970;
 • Realizeaza trasari, delimitari ale imobilelor in teren, inclusiv puneri in posesie efective;
 • Executa masuratori topografice de identificare si orice alte documentatii topografice cadastrale necesara Serviciului F.F.R.A.C, in limita sarcinilor de serviciu;
 • Intocmeste/verifica planuri topografice de suprapunere a cartii funciare cu evidenta cadastrala agricola de extravilan sau intravilan;
 • Elaboreaza/verifica documentatii topografice solicitate de instanta de judecata, politie sau alte organe de control si raspunde de corectitudinea acestora;
 • Colaboreaza cu Biroul Juridic in dosarele de instanta ce au ca obiect litigii de fond funciar, patrimoniu Municipiului Sacele, verifica documentele prezentate in instanta, intocmeste memorii si raspunde la expertizele judiciare;
 • Completeaza baza de date in format electronic(AutoCad, GIS), cu informatiile de pe suport analogic din documentatiile aprobate, gestioneaza si actualizeaza baza de date, raspunzand de informatiile introduse in aceasta;
 • Preia, analizeaza, intocmeste si solutioneaza solicitarile cetatenilor privind Legea 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intocmeste Propuneri, Angajamente de plata, Ordonantari si le trimite catre Serviciile competente spre solutionare;
 • Preia facturi, chitante si intocmeste documentele necesare(propunere, angajament, ordonantare), pentru decontarea acestora;
 • Asigura implementarea procedurilor de lucru aferente activitatii pe care o desfasoara;
 • Asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Primarului;
 • Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare, inclusiv notele de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali, pune la dispozitia Consiliului Local actele solicitate, intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte, care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari, pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor;
 • Asigura pregatirea documentelor necesare in vederea arhivarii;
 • Pastreaza secretul de serviciu, fiind interzisa scoaterea de documentatie din institutie, publicarea informatiilor digitale sau oferirea acestora, persoanelor neautorizate;
 • Indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Sacele precum si Consiliul Local, in scris;
 • Participa la cererea sefilor ierarhici superiori la sedintele Consiliului Local;
 • Are datoria sa isi indeplineasca cu profesionalism atributiile.
 • În baza dispozitiei de Primar, îndeplineste si principalele atributii de serviciu ale functionarului public care lipsește motivat de la serviciu (concediu medical, concediu legal, învoiri, alte situații prevăzute de lege).
 1. INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar Registrul Agricol, Cadastru a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare;
 2.  Conditii specifice :

          – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul  silvicultură, inginerie geodezica –specializarea masuratori terestre si cadastru

            – fara vechime in specialitatea studiilor

Atribuţiile prevăzute în fişa postului sunt urmatoarele:

 • Tine evidenta, atat in format analogic cat si digital, a corespondentei repartizata Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru si o inregistreaza in registrul de evidenta a documentelor;
 • Participă la toate activitățiile organizate de Primarie în domeniul de activitate;
 • Verifica din punct de vedere topografic atat la birou cat si in teren (unde este necesar), documentatiile cadastrale depuse;
 • Intocmeste adeverinte cu situatia terenurilor(intravilan/extravilan), in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Rezolva probleme legate de modul de aplicare a legilor Fondului Funciar nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, nr. 247/2005;
 • Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei Mun. Săcele;
 • Colaboreaza cu O.C.P.I. Brasov, Institutia Prefectului Brasov, Directia Judeteana Agricola, etc.;
 • Intocmeste/verifica planuri topografice de suprapunere a cartii funciare cu evidenta cadastrala agricola de extravilan sau intarvilan;
 • Elaboreaza/verifica documentatii topografice solicitate de instanta de judecata, politie sau alte organe de control si raspunde de corectitudinea acestora;
 • Colaboreaza cu Biroul Juridic in dosarele de instanta ce au ca obiect litigii de fond funciar, patrimoniu Municipiului Sacele, verifica documentele prezentate in instanta, intocmeste memorii si raspunde la expertizele judiciare;
 • Completeaza baza de date in format electronic (AutoCad, GIS), cu informatiile de pe suport analogic din documentatiile aprobate, gestioneaza si actualizeaza baza de date, raspunzand de informatiile introduce in aceasta;
 • Inscrie, completeaza si actualizeaza baza de date a Registrului agricol, in format electronic, conform legislatiei in vigoare;
 • Intocmeste si elibereaza adeverinţe pe baza datelor din Registrul Agricol;
 • Preia, analizeaza, intocmeste si solutioneaza solicitarile cetatenilor privind Legea 17/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intoduce date din programul de Registrul Agricol existent la nivelul institutiei in programul ,,Achizitionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic, la nivelul Judetului Brasov, pentru un numar de 15 UAT-uri in parteneriat cu Consiliul Judetean Brasov’’;
 • Preia facturi, chitante si intocmeste documentele necesare(propunere, angajament, ordonantare), pentru decontarea acestora;
 • Asigura implementarea procedurilor de lucru aferente activitatii pe care o desfasoara;
 • Asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a dispozitiilor Primarului;
 • Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare, inclusiv notele de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali, pune la dispozitia Consiliului Local actele solicitate, intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte, care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari, pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor;
 • Asigura pregatirea documentelor necesare in vederea arhivarii;
 • Pastreaza secretul de serviciu, fiind interzisa scoaterea de documentatie din institutie, publicarea informatiilor digitale sau oferirea acestora persoanelor neautorizate;
 • Indeplineste orice alte atributii repartizate de sefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Sacele precum si Consiliul Local, in scris;
 • Participa la cererea sefilor ierarhici superiori la sedintele Consiliului Local;
 • Are datoria sa isi indeplineasca cu profesionalism atributiile.
 • În baza dispozitiei de Primar, îndeplineste si principalele atributii de serviciu ale functionarului public care lipsește motivat de la serviciu (concediu medical, concediu legal, învoiri, alte situații prevăzute de lege).

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisa se va susţine în data de  02.11.2020  la ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piata Libertatii nr.17;
 • interviul se va susţine în data de 04.11.2020 la ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piata Libertatii nr.17;

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 02.10.2020-21.10.2020,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : primaria@municipiulsacele.ro

Acte necesare pentru inscrierea la concurs

 • Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.
 • CV
 • Dosar plic.

Bibliografie: Descarcă

Formular declarație G.D:P.R.: Descarcă

Formular înscriere: Descarcă 

Formular de înscriere actualizat: Descarcă

Declarație pe propria răspundere: Descarcă

Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

DATA  AFIŞĂRII  ANUNŢULUI : 02.10.2020

Actualizare 23.10.2020

Rezultate selecție dosare: Document atașat

Actualizare 02.11.2020

Rezultate proba scrisă: Document atașat

Actualizare 14.11.2020

Rezultate interviu: Document atașat

Actualizare 05.11.2020

Rezultate finale: Document atașat

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close