(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții publice de execuție

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a) c), ale art. 469 alin. (3) lit.b) art.618 alin (5)  din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1) lit.b) din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 si OUG nr.138/2021, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiilor  publice de executie astfel :

1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Juridic:

a)Condiţiile de participare  a) candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte juridice

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani;

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • desfasoara activitatea in cadrul Biroului Juridic
 • reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, ICCJ);
 • intocmeşte şi depune: acţiuni, întâmpinări şi apeluri/recursuri privind interesele administraţiei publice locale ale Municipiului Sacele
 • promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre avizare;
 • promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorului instituţiei
 • exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile atunci când soluțiile instanțelor impun această situație;
 • işi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
 • comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită, în cauzele pe care le-a instrumentat;
 • urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituția este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei, în cauzele pe care le-a instrumentat și aduce la cunoștința ordonatorului principal de credite, de îndată, hotărârile judecătorești nefavorabile instituției, prin care au fost acordate despăgubiri, daune cominatorii sau cheltuieli de judecată și propune măsurile necesare pentru înlăturarea, diminuarea sau limitarea acestora;
 • are obligatia insusirii continue a legislatiei specifice domeniului de activitate
 • acorda asistenta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor institutiei la solicitarea acestor
 • intocmeste, verifica si avizeaza lucrari cu caracter juridic
 • colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter normativ elaborate de institutie
 • intocmeste dispozitii
 • elaboreaza la solicitarea sefilor ierarhici superiori, sinteze, statistici si analize referitoare la actele administrative din evidenta compartimentului
 • asigura relatiile de comunicare si fluidizare a informatiilor intre directii, servicii, birouri si compartimente
 • participa la activitatea de instruire si perfectionare a functionarilor din cadrul institutiei. In acest sens este necesar ca personalul sa cunoasca in detaliul activitatea pe care o desfasoara, procedurile de lucru, comportamentul fata de cetatean, metodele de investigatie si analiza situatiei, tehnicile de comunicare si acces la bazele de date si modul de solutionare a problemelor cetatenilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare
 • urmareste modul de respectare a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean si ale consiliului local si il informeaza pe seful ierarhic superior
 • intocmeste proiecte de hotarare si rapoarte de specialitate din partea Biroului Juridic
 • participa la sedintele consiliului local, cand este necesar si in situatia cand intocmeste proiecte de hotarare, rapoarte si documentele aferente si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor de consiliu
 • intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea si functionarea autoritatilor si serviciilor publice de interes local
 • acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali
 • participa la organizarea activitatii de consultare a populatiei prin referendum
 • participa la organizarea si efectuarea recensamantului populatiei
 • participa la desfasurarea activitatilor de protective civila
 • informeaza serviciile cu privire la modificarile si completarile ulterioare ale legislatiei in vigoare acolo unde nu exista Legis.
 • inregistreaza corespondenta repartizata de seful ierarhic superior in registru de corespondenta al compartimentului si acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare
 • asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor de primar ce privesc obiectul de activitate al biroului
 • asigură pregatirea documentelor necesare în vederea arhivării;
 • pastrează secretul de serviciu, fiind interzisă scoaterea de documente din instituție;
 • indeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Săcele precum și Consiliul Local, în scris sau verbal.
 • asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare
 • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

 Bibliografie

2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Investitii

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

          – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta, sau echivalenta in domeniul stiinte

            ingineresti

         –  fara vechime in specialitatea studiilor

  Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • Culegerea de informații și primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în lista de investiții a cheltuielilor de capital;
 • Deschiderea finanțării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a asigura încadrarea în alocațiile aprobate;
 • Întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepția celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant; 
 • Analiza documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru avizarea și aprobarea acestora;
 • Înscrierea în programul de investiții a cheltuielilor de capital, care întrunesc condițiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Participă la implementarea proiectelor care au obţinut finanţare nerambursabilă internă/externă;
 • Înainte de solicitarea făcută compartimentului licitații și achiziții se verifică dacă este asigurată sursa de finanțare și că amplasamentul pe care se dorește realizarea obiectivului propus este în domeniul public sau privat al municipiului Săcele;
 • Solicită compartimentului licitații și achiziții publice atribuirea contractelor de produse, servicii și lucrări;
 • Urmăreşte derularea contractelor repartizate cantitativ, calitativ si valoric;
 • Ţine legătura cu constructorul și dirigintele de şantier în cadrul comandamentelor săptămânale care privesc lucrările de investiţii urmărite.
 • Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • Participă la verificarea calitaţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice;
 • Organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, pentru predarea obiectivelor în exploatare;
 • Face parte din comisiile de recepție parțială la terminarea lucrărilor si recepţie finală a lucrărilor, coordonate de biroul investiții;
 • Pregăteşte toate documentele legate de recepţia lucrărilor, emite procese verbale de recepţie parţiale, la terminarea lucrărilor şi finale, verifică şi deblochează garanţia de bună execuţie, emite ordine de începere şi de încetare a lucrărilor pentru contractele în derulare, verifică valabilitatea contractelor;
 • Verificarea pe teren a lucrărilor excecutate de prestatori în vederea avizării situațiilor de plată;
 • Verificarea aplicării corecte a prețurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziție de la prestatori;
 • Centralizarea situațiior de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost exeutate;
 • Înregistrarea facturilor spre decontare la serviciul Contabilitate;
 • Elaborează răspunsuri in vederea soluţionării in termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 •  Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Participare la seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar ;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 • Soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programe anuale;

Bibliografie

3. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Investitii

a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta, sau echivalenta in domeniul stiinte  ingineresti

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • Identificarea proiectelor eligibile pentru finanţare internă sau externă nerambursabilă şi elaborarea documentaţiilor ce urmează a fi depuse in vederea obţinerii finanţării;
 • Culegerea de informații și primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea și oportunitatea înscrierii în lista de investiții a cheltuielilor de capital;
 • Deschiderea finanțării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții și urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a asigura încadrarea în alocațiile aprobate;
 • Întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
 • Elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepția celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant;
 • Analiza documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor publice, întocmirea documentațiilor pentru avizarea și aprobarea acestora;
 • Înscrierea în programul de investiții a cheltuielilor de capital, care întrunesc condițiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 • Participă la implementarea proiectelor care au obţinut finanţare nerambursabilă internă/externă;
 • Înainte de solicitarea făcută compartimentului licitații și achiziții se verifică dacă este asigurată sursa de finanțare și că amplasamentul pe care se dorește realizarea obiectivului propus este în domeniul public sau privat al municipiului Săcele;
 • Solicită compartimentului licitații și achiziții publice atribuirea contractelor de produse, servicii și lucrări;
 • Participă în comisiile pentru deschiderea și analiza ofertelor din cadrul licitaţiilor organizate, pentru afectuarea achizițiilor proiectării și execuției investițiilor publice, de către comparimentul licitații și achiziții publice;
 • Urmăreşte derularea contractelor repartizate cantitativ, calitativ si valoric;
 • Ţine legătura cu constructorul și dirigintele de şantier în cadrul comandamentelor săptămânale care privesc lucrările de investiţii urmărite.
 • Verificarea aplicării corecte a clauzelor contractuale;
 • Participă la verificarea calitaţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice;
 • Organizarea recepțiilor obiectivelor de investiții, primirea cărții tehnice a construcțiilor, pentru predarea obiectivelor în exploatare;
 • Face parte din comisiile de recepție parțială la terminarea lucrărilor si recepţie finală a lucrărilor, coordonate de biroul investiții;
 • Pregăteşte toate documentele legate de recepţia lucrărilor, emite procese verbale de recepţie parţiale, la terminarea lucrărilor şi finale, verifică şi deblochează garanţia de bună execuţie, emite ordine de începere şi de încetare a lucrărilor pentru contractele în derulare, verifică valabilitatea contractelor;
 • Verificarea pe teren a lucrărilor excecutate de prestatori în vederea avizării situațiilor de plată;
 • Verificarea aplicării corecte a prețurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziție de la prestatori;
 • Centralizarea situațiior de plată, fizic și valoric, astfel încât să nu se depășească contractul sau comanda sub care au fost exeutate;
 • Înregistrarea facturilor spre decontare la serviciul Contabilitate;
 • Confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiectivele prevăzute în programul de investiții în limita prevederilor acestuia și conform contractelor încheiate;
 • Elaborează răspunsuri in vederea soluţionării in termen legal a corespondenţei repartizate spre rezolvare;
 •  Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de şefii ierarhici.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Participare la seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar ;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;
 • Soluționarea corespondenței referitoare la obiectivele de investiții ale municipiului, aprobate prin programe anuale;

 Bibliografie

4. Politist Local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Birou Ordine si Liniste Publica, Paza  Obiective, Circulatie Rutiera si Evidenta Persoanelor – Serviciul Politia Locala

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si  completarile ulterioare

b)Conditii specifice :

             –  studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

            –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

 Atributiile prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

–  menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

   –  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

   –  participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

   –  acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

   –  constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

   –  asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

   –  participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

   –  asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

    –  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

    – execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

    –  participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

    –  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

   –  asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

    –  acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

   – verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

    – utilizeaza armamentul, uniforma si celelate mijloace din dotare conform prevederilor legale in vigoare;

    – indeplineste si atributii specifice politistilor locali din celelate structuri din cadrul Serviciului Politia Locala stabilite conform R.O.F. in situatiile in care sefii ierarhici superiori o decid pentru realizarea în condiţii de maximă eficienţă a asigurării ordinii şi siguranţei publice;

    – îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege având şi obligaţia;

    – să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Serviciului Poliţiei Locale;

    – să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Serviciului Poliţiei Locale;

    – să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Serviciului Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

    – să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.

Bibliografie

Barem acordare punctaj

5. Politist Local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartiment Inspectie Comerciala, Parcari, Afisaj Stradal  – Serviciul Politia Locala

a)Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

b)  Conditii specifice :

             – studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

            –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 1 an

Atributiile prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

– acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

– verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

– verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

– verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

– verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

– verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

– identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Sacele sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

– verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

– cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

– verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

– verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

– constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

           – constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

            – urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

           – controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;

            – colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

           – controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;

              – verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

            – verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice;

             – verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

           – utilizeaza armamentul, uniforma si celelate mijloace din dotare conform prevederilor legale in vigoare;

            – indeplineste si atributii specifice politistilor locali din celelate structuri din cadrul Serviciului  Politia Locala stabilite conform R.O.F. in situatiile in care sefii ierarhici superiori o decid pentru realizarea în condiţii de maximă eficienţă a asigurării ordinii şi siguranţei publice;

            – îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege având şi obligaţia;

– să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Serviciului Poliţiei Locale;

– să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Serviciului Poliţiei Locale;

– să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Serviciului Poliţiei Locale prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

– să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.

Bibliografie

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

      –  Proba suplimentara: proba sportiva (eliminatorie) in data de 04.04.2022 ora 10.00 la Sala de sport din Cart. Stefan cel Mare,  Mun. Sacele

       – proba scrisa se va sustine in data de 06.04.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str. Piata Libertatii, nr.17,

       – interviul se va sustine in data de 08.04.2022 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str. Piata Libertatii, nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptamana.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 04.03.2022-23.03.2022, la sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele: primaria@municipiulsacele.ro

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 29.03.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 04.04.2022

Rezultate proba sportivă

Actualizare 06.04.2022

Rezultate proba scrisă

Actualizare 08.04.2022

Rezultate interviu 

Actualizare 11.04.2022

Rezultate finale

print