(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Concurs ocupare funcții de execuție

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii,  art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011 şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante la:

1)  CANTINA  DE AJUTOR SOCIAL

            Administrator IA-1 post 

 1. a) Condiţii specifice de participare:
 •        Studii medii  absolvite cu diploma de bacalaureat
 •        Vechime in  specialitate  respectiv in munca -3 ani

2) BIROUL FOND LOCATIV, SPATII CU ALTE DESTINATIE

            Referent   IA  – 1 post

 1. a) Condiţii specifice  de participare:
 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechime in  specialitate  respectiv in munca –  5 ani

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă  se va susţine în data 07.05.2018  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 09.05.2018 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Conditii generale  de participare :candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificata prin HG.nr.1027/2014, respectiv:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor  care sa ateste  nivelul studiilor si ale altor acte care atesta  efectuarea  unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice  ale postului solicitate de autoritatea  sau institutia
 • d) carnetul de muncă, sau  dupa caz , adeverintele care atesta vechimea in munca , in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie.
 • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
 • (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

 

Bibliografie  Administrator IA:

 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

–   Cap. I – Contractul individual de munca

–   Cap.II – Executarea contractului individual de munca

–   Cap.III – Modificarea contractului individual de munca

–   Cap. IV-  Raspunderea disciplinara

3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificarile ulterioare.

4.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

5.Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

6.Legea   208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social

7.Constitutia Romaniei.

 

Bibliografie Referent   IA

1Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

–   Cap. I – Contractul individual de munca

–   Cap.II – Executarea contractului individual de munca

–   Cap.III – Modificarea contractului individual de munca

–   Cap. IV-  Raspunderea disciplinara

2. Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Codul de conduita al personalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004.

4. Legea  nr. 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi functionarea asociatiilor de proprietari.

7. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicata cu modificarile si   completarile ulterioare.

8. Constitutia Romaniei

 

Actualizare 26.04.2018

Rezultate selectie dosare: detalii AICI

Actualizare 07.05.2018

Rezultate proba scrisă: detalii AICI

Actualizare 08.05.20.2018

Rezultate contestații: detalii AICI

Actualizare 10.05.2018

Rezultate finale: detalii AICI

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close