(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții contractuale de execuție – Serviciul Administrativ și Cabinetul Primarului

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii,  art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011 şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011,

 Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la:

SERVICIUL ADMINISTRATIV – Directia Tehnica, din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Inspector  tr. IA– 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b)  Condiţii specifice :

 • studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente;
 • abilități de comunicare;

CABINETUL PRIMARULUI din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Inspector  tr. IA– 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b)  Condiţii specifice :

 • studii  superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalente;
 • 5 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite
 • abilitati de comunicare;

         Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 19.07.2017 la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 21.07.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 •  cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;
 •  copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografie

 • Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 •  Cap. I – Contractul individual de muncă;
 •  Cap.II – Executarea contractului individual de muncă;
 •  Cap.III – Modificarea contractului individual de muncă;
 •  Cap. IV-  Răspunderea disciplinară;
 •  Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice-Legea nr. 477/2004
 • Legea 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
 • Legea nr. 51/2006 republicata a serviciilor comunitare de utilități publice

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Actualizare 10.07.2017

Rezultate selectare dosare: apasă pentru detalii

Actualizare 19.07.2017

Rezultate proba scrisă: apasă pentru detalii

Actualizare 19.07.2017

Rezultate interviu: apasă pentru detalii

Actualizare 20.07.2017

Rezultate finale: apasă pentru detalii

print