(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcții contractuale de conducere, Birou Fond Locativ, Spații cu alte Destinații și Centrul Multicultural și Educațional-Direcția Cultură Tineret, Sport, Turism

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) şi (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011,

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere si a functiei contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

1)BIROUL FOND LOCATIV, SPATII CU ALTE DESTINATII:

SEF BIROU, treapta IA-1 post

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:
 2. b) Condiţii specifice :

       – studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă;

       – vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;

2) Centrul Multicultural si Educational-Directia Cultura Tineret, Sport, Turism

       ADMINISTRATOR, treapta II- 1 post

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin HG nr.1027/2014:
 2. b) Condiţii specifice :

       – studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă;

       – abilitati de comunicare;

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 30.06.2017 la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 03.07.2017 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

             Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;
 •  copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;

            Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

             Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

            Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Actualizare 23.06.2017

Rezultate selectare dosare de înscriere: apasă pentru detalii

Acualizare 30.06.2017

Rezultate proba scrisă: apasă pentru detalii

Actualizare 03.07.2017

Rezultate contestație proba scrisă: apasă pentru detalii

Rezultate interviu Administrator Centrul Multicultural: apasă pentru detalii

Actualizare 04.07.2017

Rezultate finale: apasă pentru detalii

print