(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare Funcţie Publică

I. Referent, clasa III, grad profesional superior. În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Economice.

   a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   b)  Condiţii specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape;

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 28.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 •  interviul se va susţine în data de 30.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal;
 6. Hotărârea de Guvern nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H. G. Nr.44/2004;
 7. Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.273/2006 privind finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.43 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează  concurs în vederea  ocuparii funcţiei publice de execuţie vacantă temporară de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru din cadrul Direcţiei Urbanism .

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Conditii specifice :

 • studii superioare juridice de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 29.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 31.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 19/1997 legea pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului funciar nr.18/19914 şi ale Legii nr.169/1997;
 7. Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi măsuri adiacente cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 9. Legea 16/1994 Legea arendării cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. 1632/29.12.2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014;
 11. Ordinul 95/21.04.2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;
 12. H.G. 661/12.07.2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările şi completările ulterioare;
 13. H.G. 1334/19.08.2014 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinei şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare;
 14. Noul Cod Civil;
 15. Noul Cod de Procedură Civilă;
print