(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție
1. Serviciul Impozite și Taxe Locale
2. Asistență Socială

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), lit c), ale art. 469 alin. (3) lit.b) art.618 alin (5)  din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1) lit.b) din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020, Primaria Municipiului Sacele cu sediul in Sacele, judetul Brasov, str.Piata Libertatii nr.17, organizeaza concurs in vederea ocuparii  functiilor  publice de executie astfel:

 • Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si  Taxe Locale- 1 post

– Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi

 alte condiţii specifice):

 1. Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Conditiile specifice de ocupare a postului:

–  studii liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

–  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani

        Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

-Emite chitanţe şi încaseza numerar sau prin card  impozitele şi taxele de la persoane fizice şi juridice, a chiriilor, redeventelor precum si a altor venituri ale bug. Local

-Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari prin casierie.

-Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate conform legislatiei in viguare

-Operare calculator

-Intocmirea borderoului desfăşurător al încasărilor zilnice

-Intocmirea centralizator încasări la persoane fizice/juridice

-Verifica şi confirma incasarile din impozite şi taxe

-Conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;

-Raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special

-Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la caseia Primariei mun. Sacele

-Preluarea declaraţiilor de impunere

-Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate

-Intocmirea referatelor de specialitate

-Operarea pe suport informatic a datelor si raspunde de oportunitatea, incadrarea in timp si legalitatea acestora;

-Verificarea debitelor, scaderilor,  accesoriilor, amenziilor

-Intocmirea referatelor cu propuneri;

-Insusirea permanenta a legislatiei  aparute specifice

-Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;

-Coopereaza cu biroul de urmarire si executare silita precum si cu alte servicii din cadrul Primariei mun. Sacele  in vederea recupererii debitelor restante;

-Analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemei deosebite constatate, luand sau propunand masurile care se impun;

-Intocmirea plicurilor si confirmarilor de primire;

-Verifica periodic baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru remedierea situaţiei

-Analizeaza si prezinta organelor competente informari sau propuneri in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de intarziere;

-Verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost aprobate;

-Analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice

-Participa la activitatiile de închidere/deschidere  an fiscal

-Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere

-Deplasări pe teren pentru realizarea veniturilor bugetului local

-Participa si realizeaza  inventarierea masei impozabile

-Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Sacele;

-Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.

-Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse

-Răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documentele intocmite

-Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa

-Arhiveaza si raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor

-Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;

-Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;

-Nu paraseste locul de munca fara sa anunte seful ierarhic superior

-Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

 Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 6. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 7. Titlul IX “Impozite si taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. 1 /06.012016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015;
 8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

2)Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Asistenta Sociala – Directia Publica de Asistenta Sociala – 1 post

– Condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice):

 1. Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Conditiile  specifice  de ocupare a postului:

       – studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

       – vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani

           Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

-Informeaza persoanele cu grade diferite de handicap asupra drepturilor si obligatiilor acestora conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;

-Efectueaza anchete sociale pentru persoanele care au capacitatea de munca pierduta pentru incadrarea sau prelungirea gradului de invaliditate si acordarea pensiei de invaliditate.

-Intocmeste dosarul si efectueaza ancheta sociala in vederea angajarii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,

-Efectueaza vizite pentru a vedea daca persoana cu handicap este bine ingrijita de asistentul personal

-Intocmeste semestrial rapoarte privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in conformitate cu prevederile art.40 alin.2 Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor perosnelor cu handicap – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Intocmeste si tine evidenta dosarelor pentru indemnizatii ale persoanelor cu handicap grav care opteaza pentru plata unor indemnizatii in conformitate cu art. 42,43 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor perosnelor cu handicap-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Intocmeste dosarul si efectueaza ancheta pentru evaluarea si reevaluarea persoanelor cu handicap conform H.G. nr.430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare al persoanelor adulte cu handicap;

-Asigura aplicarea legislatiei cu privire la asistenti personali, parcurgand toata procedura necesara de la primirea dosarului pana la acordarea drepturilor;

-Actualizeaza lunar baza de date in programul DGASPC Brasov privind evidenta indemnizatiilor lunare si a asistentilor personali ;

-Intocmeste documentatia necesara in vederea modificarii, suspendarii si incetarii (dupa caz) a contractelor individuale de munca, precum si ale indemnizatiilor lunare.

-Asigura transmiterea anexelor si raportului statistic conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, catre DGASPC Brasov, pana in data de 15 a lunii ;

-Efectueaza anchete sociale, indeplineste orice alte atributii in domeniul asistentei sociale prevazute in actele normative sau stabilite prin hotarari ale Consiliului local al Municipiului Sacele, informeaza beneficiarii asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au;

-Ȋntocmește lunar statele de platǎ pentru plata indemnizaţiilor lunare a persoanelor cu handicap grav

-Ȋncarcǎ sumele in programul de la Finanţe Brașov si transmite datele la Trezoreria Sǎcele.

-Alimenteazǎ, tipǎrește fișierul pentru indemnizatiile lunare în programul de bancǎ BCR,

-Preda statele de plata la serviciul economic in vederea aplicarii vizei CFPP si efectuarii platilor in numerar prin caseria institutiei.

-Elibereaza adeverinte privind drepturile persoanelor cu handicap si ale asistentilor personali

-Acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentelor repartizate spre rezolvare, inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali;

-Ofera asistenta si consiliere persoanelor care au neclaritati referitoare la drepturile prevazute de Legea nr 448/2006;

-Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;

-Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

-Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile;

-Intocmeste orice alte acte prevazute de legislatia in vigoare in domeniul asistentei sociale.

Bibliografie:

1.Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

6. H.G. nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

7.Legea nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat;

8.H.G. nr. 50 / 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

9.Legea nr.292/2011 asistentei sociale;

10.Legea nr. 53/2003 Titlui II – contractul individual de munca, Titlul III – timpul de munca si timpul de odihna, Titlul IV- salarizarea;

 Concursul consta in urmatoarele etape:

 – selectia dosarelor

– proba scrisa se va sustine in data de 17.01.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

– interviul se va sustine ulterior probei scrise la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe săptămână.

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – h) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 17.12.2021-05.01.2022, la sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documente necesare înscriere concurs

NOTĂ:

Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele: primaria@municipiulsacele.ro

 

Actualizare 12.01.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 17.01.2022

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba interviu

Actualizare 18.01.2022

Rezultate finale

print