(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – Taxe și Impozite Locale

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), ale art. 469 alin. (3) lit.b) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17>Legii nr. 55/2020,

 Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de executie astfel:

 1. Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si Taxe Locale
 2. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare
 3. b)  Conditii specifice :

         –  studii  liceale, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

         –  vechime in specialitatea studiilor – minimum 7 ani;

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele

 • Emite chitanţe şi încaseza numerar sau prin card  impozitele şi taxele de la persoane fizice şi juridice, a chiriilor, redeventelor precum si a altor venituri ale bug. Local
 • Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari prin casierie.
 • Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate conform legislatiei in viguare
 • Operare calculator
 • Intocmirea borderoului desfăşurător al încasărilor zilnice
 • Intocmirea centralizator încasări la persoane fizice/juridice
 • Verifica şi confirma incasarile din impozite şi taxe
 • Conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;
 • Raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special
 • Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la caseia Primariei mun. Sacele
 • Preluarea declaraţiilor de impunere
 • Verificarea declaraţiilor de impunere si a documentelor anexate
 • Intocmirea referatelor de specialitate
 • Operarea pe suport informatic a datelor si raspunde de oportunitatea, incadrarea in timp si legalitatea acestora;
 • Verificarea debitelor, scaderilor, accesoriilor, amenziilor
 • Intocmirea referatelor cu propuneri;
 • Insusirea permanenta a legislatiei aparute specifice
 • Intocmeste si raspunde de corespondenta primita, de adresele de raspuns conform legislatiei in viguare;
 • Coopereaza cu biroul de urmarire si executare silita precum si cu alte servicii din cadrul Primariei mun. Sacele in vederea recupererii debitelor restante;
 • Analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemei deosebite constatate, luand sau propunand masurile care se impun;
 • Intocmirea plicurilor si confirmarilor de primire;
 • Verifica periodic baza de date în vederea depistării unor probleme şi impune măsuri pentru remedierea situaţiei
 • Analizeaza si prezinta organelor competente informari sau propuneri in legatura cu acordarea de amanari, esalonari, reduceri, scutiri si restituiri de impozite si taxe, precum si majorari de intarziere;
 • Verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost aprobate;
 • Analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoane fizice
 • Participa la activitatiile de închidere/deschidere an fiscal
 • Acordarea de explicaţii contribuabililor persoane fizice privind modul de impunere
 • Deplasări pe teren pentru realizarea veniturilor bugetului local
 • Participa si realizeaza inventarierea masei impozabile
 • Trimestrial prezinta rapoarte conducerii primariei mun. Sacele;
 • Urmareste respectarea si aplicarea Hotararilor Consiliului Local si a tuturor actelor normative care reglementeaza veniturile bugetului local.
 • Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspunde pentru legalitatea actiunilor intreprinse
 • Răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documentele intocmite
 • Raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa
 • Arhiveaza si raspunde de pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară si a politicii privind securitatea fizica;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Nu paraseste locul de munca fara sa anunte seful ierarhic superior
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 22.04.2021 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

       – interviul se va sustine in data de 26.04.2021 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 19.03.2021-07.04.2021 inclusiv,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : primaria@municipiulsacele.ro

Bibliografie concurs;

Declarația GDPR;

Opis documente de concurs;

Actualizare 12.04.2021

Rezultate selecție dosare

Actualizare 22.04.2021

Rezultate proba scrisă

Actualizare 26.04.2021

Rezultate interviu

Actualizare 27.04.2021

Rezultate finale

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close