(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – Biroul Urbanism

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(1) lit.a), ale art. 469 alin. (3) lit.b)  art.618 alin (5) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1), lit.b) din H.G.nr.611/2008, OUG nr.138/2021, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17> OUG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificariel si completarile ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de executie astfel :

    1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului  Urbanism-Directia Urbanism arhitect sef

a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu completarile ulterioare

b) Conditii specifice :

         – studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul  arhitectură,  urbanism, sau constructii.

           – vechime in specialitatea studiilor – minim 1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

 • Asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizatiilor de construire / desfiintare, certificatelor de urbanism;
 • Verificarea operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea dupa caz a documentatiilor necorespunzatoare;
 • Intocmeste si evalueaza documentatiile specifice activitatii, respectand termenii legali si procesele, procedurile si regulamentele in vigoare. Aplica regulamentele locale de urbanism si reglementarile prevazute in documentatiile tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului.
 • Analiza proiectului depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru conastatarea indeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism precum si a conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;
 • Redactarea si prezentarea pentru semnare a certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;
 • verifica respectarea proiectului tehnic in vederea eliberarii certificatului de urbanism de dare in folodinta definitiva;
 • Participa si pregateste sedintele stabilite conform activitatii.
 • Intocmeste rapoarte pe care le inainteaza Comisiei de Urbanism, apoi Consiliului Local spre analiza si dezbatere, intocmeste proiecte de hotarare privind aprobare PUD, PUZ, precum si pentru alte activitati care tin de compartiment, redacteaza hotararile de consiliu local aferente compartimentului;
 • Participa la toate activitatile organizate de primarie in domeniul de activitate
 • Tine evidenta corespondentei repartizate si o indosariaza conform legii arhivarii dupa solutionarea in termen a acesteia;
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului;

 

Bibliografie:

 1. Constitutia Romaniei.
 2. Titlu I si II ale partii a VI din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Ordonanta nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.202/2002, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată;
 6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 8. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
 10. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 11. Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 12. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 13. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;

Concursul consta in urmatoarele etape:

       –  selectia dosarelor

       – proba scrisa se va sustine in data de 04.08.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

       – interviul se va sustine in data de 08.08.2022 ora 12.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

      Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 04.07.2022-25.07.2022, la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe

 site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : www.municipiulsacele.ro

Formulare

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R.

print