(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție – Biroul Juridic

Avand in vedere art.466  alin.(2) lit a), art.467, ale art. 469 alin. (3) lit.b) art.618 alin (5)  din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), ale art.22 alin.(1) si (2), art.26 alin.(1) lit.b) din H.G.nr.611/2008, OUG nr.138/2021, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de executie astfel :

 1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Juridic
 2. a) Condiţiile de participare  a) candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
 3. b) Conditii specifice :

– studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in stiinte juridice

–  fara vechime in specialitatea studiilor

Atributiile  prevazute in fisa postului sunt urmatoarele:

desfasoara activitatea in cadrul Biroului Juridic

 • intocmeste rapoarte ce urmeaza a fi semnate de Secretarul General al Municipiului Sacele
 • are obligatia insusirii continue a legislatiei specifice domeniului de activitate
 • reprezentarea institutiei in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale, in baza imputernicirii date de reprezentantul legal al acesteia.
 • acorda asistenta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor institutiei la solicitarea acestora.
 • intocmeste, verifica si avizeaza lucrari cu caracter juridic
 • colaboreaza la intocmirea oricaror acte cu caracter normativ elaborate de institutie
 • intocmeste dispozitii.
 • informeaza Secretarul General al Municipiului Sacele cu privire la stadiul lucrarilor pe care le are spre solutionare si ori de cate ori se iveste o problema in cadrul biroului sau in legatura  cu  activitatea desfasurata de acesta
 • elaboreaza la solicitarea sefilor ierarhici superiori, sinteze, statistici si analize referitoare la actele administrative din evidenta biroului.
 • asigura relatiile de comunicare si fluidizare  a informatiilor intre directii, servicii, birouri si    compartimente
 • participa la activitatea de instruire si perfectionare a functionarilor din cadrul In acest    sens este necesar ca personalul sa cunoasca in detaliul activitatea pe care o desfasoara, procedurile   de lucru, comportamentul fata de cetatean, metodele de investigatie si analiza situatiei, tehnicile de  comunicare si acces la bazele de date si modul de solutionare a problemelor  cetatenilor cu  respectarea prevederilor  legale in vigoare
 • urmareste modul de respectare a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetatenilor, a
 • prevederilor constitutiei si ale legilor tarii, ale decretelor Presedintelui Romaniei, ale hotararilor guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean si ale consiliului local si il informeaza pe seful ierarhic superior
 • intocmeste proiecte de hotarare  si rapoarte  de specialitate din partea Biroului  Juridic
 • participa la sedintele consiliului local, cand este necesar si in situatia cand intocmeste proiecte de hotarare, rapoarte si documentele aferente si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri  in cadrul sedintelor de consiliu
 • intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind organizarea si functionarea  autoritatilor si serviciilor publice de interes local
 • acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre rezolvare,  inclusiv a notelor de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali
 • participa la organizarea activitatii de consultare a populatiei prin referendum
 • participa la organizarea si efectuarea recensamantului populatiei
 • participa la desfasurarea activitatilor de protective civila
 • informeaza serviciile cu privire la modificarile si completarile ulterioare ale legislatiei in vigoare,  acolo unde nu exista program legislativ.
 • inregistreaza corespondenta repartizata de seful ierarhic superior in registru de corespondenta al biroului si acorda raspunsuri in vederea solutionarii in termen legal a corespondentei repartizate spre  rezolvare
 • asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor de primar ce privesc obiectul de activitate al biroului
 • studierea actelor normative nou apărute
 • asigură pregatirea documentelor necesare în vederea arhivării;
 • pastrează secretul de serviciu, fiind interzisă scoaterea de documente din instituție;
 • îndeplinește orice alte atribuții repartizate de șefii ierarhici superiori, transmise de conducerea Primariei Municipiului Săcele precum și Consiliul Local, în scris sau verbal.
 • asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare
 • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile.

Concursul consta in urmatoarele etape:

–  selectia dosarelor

– proba scrisa se va sustine in data 22.07.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,

– interviul se va sustine ulterior probei scrise la sediul Primariei Municipiului Sacele Str.Piata Libertatii nr.17

Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe sapatamana

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 22.06-11.07.2022,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la  secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documentele:
a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d)  copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe  site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : primaria@municipiulsacele.ro

Bibliografie

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 13.07.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 22.07.2022

Rezultate proba scrisă

Actualizare 22.07.2022

Rezultate interviu

Actualizare 25.07.2022

Rezultate finale

print