(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție-Birou Fond Locativ

In conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011, Primăria  Municipiului  Săcele  cu  sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs in vederea  ocuparii functiilor contractuale de conducere si executie :

Birou Lond Locativ, Spaţii  cu Alta Destinaţie, Administrare Spital, Policlinica  – Inspector  – 1 Post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011.

b) Condiţii specifice :

 •      studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă in domeniul tehnic, economic sau administrativ
 •      vechime în specialitatea studiilor:  1 an

Atributiile  prevazute in fisa postului  fara a fi limitate sunt  urmatoarele:

 • Gestioneaza (primeste, centralizeaza, asigura corespondenta si arhiveaza) cererile/dosarele depus in vederea repartizarii locuintelor ANL;
 • Gestioneaza (primeste, centralizeaza, asigura corespondenta si arhiveaza) solicitarile depuse de catre chiriasii louintelor ANL in vederea efectuarii schimbului de locuinta;
 • Gestioneaza (primeste, centralizeaza, asigura corespondenta si arhiveaza) cererile/dosarele depuse in vederea repartizarii locuintelor sociale;
 • Pune la dispozitia solicitantilor lista cu documentele necesare in vederea intocmirii si depunerii dosarelor cu privire la obtinerea locuintelor sociale;
 • Verifica dosarele depuse de catre solicitanti in vederea obtinerii locuintelor sociale si le inainteaza Comisiei tehnice de analiza si repartizare a locuintelor sociale.
 • Medic specialist- la Compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă   Socială

 1) Condiţii generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) îndeplinește condițiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii..
 8. b) Condiţii specifice :

–  diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic  specialist în specialitatea medicină de familie sau pediatrie generală, drept de liberă practică;

– vechime în  profesie minimum    3  ani;

Atributiile  prevazute in fisa postului  fara a fii limitate sunt  urmatoarele:

 1. Examineaza toti prescolarii din gradinite, elevii care urmeaza sa fie supusi examenului medical de bilant al starii de sanatate (clasele I-IV ; VIII-XII; ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici).
 2. Dispensarizeaza elevii din toate clasele cu probleme de sanatate aflati in evidenta speciala in scop recuperator;
 3. Selectioneaza din punct de vedere medical elevii cu probleme de sanatate in vederea orientarilor scolar-profesionale la terminarea scolii generale si a liceului;
 4. Examineaza eliberand avize in acest scop elevii care urmeaza sa participe la competitii sportive;
 5. Examineaza elevii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere (de odihna, sportive,etc.) semnand si parafand fisele medicale de tabara;
 6. Examineaza elevii din evidenta speciala care urmeaza sa plece la cure balneare;
 7. Examineaza elevii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI);
 8. Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatii de laborator in vederea depistarii afectiunilor infecto contagioase la subiecti si contacti;
 9. Supravegheaza tratamentele chimioterapeutice si imunosupersoare ale elevilor si studentilor care au indicatie pentru acestea;
 10. Elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de efort fizic si anumite conditii de munca in cadrul instruirii practice in atelierele scolare;
 11. Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile scolare si universitare teoretice si practice pentru elevii bolnavi;
 12. Elibereaza scutiri medicale partiale sau totale de la orele de educatie fizica scolara in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei;
 13. Vizeaza documente medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare si universitare;
 14. Eliberea adeverinte medicale la terminarea scolii generale, profesionale si de ucenici precum si a liceului;
 15. Efectueaza triajul epidemiologic dupa vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie, depisteaza activ prin examinari periodice anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate;
 16. Controleaza prin sondaj igiena individuala a prescolarilor si scolarilor;
 17. Asigura aprovizionarea Cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si instrumentar medical;

Atributii referitoare la prestatii medicale la nivelul colectivitatilor:

Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor din gradinite, a elevilor, scop in care  indeplineste urmatoarele atributii :

depisteaza, izoleaza si declara orice boala infecto-contagioasa;

 •  sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi, participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile;
 • aplica tratamente chimioprofilactice in focare, la indicatia medicilor epidemiologi;
 • initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) si antiinfectioasa (dezinfectie-dezinsectie) in focarele din gradinite, scoli (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute);
 • initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul epidemic;
 • Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentatie din unitatile de invatamant arondate ;
 • Vizeaza intocmirea meniurilor din gradinite si efectueaza anchete alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale ;
 • Initiaza, desfasoara si controleaza diversele activitati de educatie pentru sanatate (instruirea grupelor sanitare, lectii de educatie pentru sanatate la elevi, lectorate cu parintii, prelegeri in consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic si administrativ) ;
 • Initiaza cursuri de educatie sexuala si de planning familial, precum si cursuri de nutritie si stil de viata ;
 • Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica) ;
 • Verifica efectuarea periodica a examinarilor medicale stabilite prin reglementari al Ministerului Sanatatii si Familiei, de catre personalul didactic si administrativ-gospodaresc din unitatile arondate ;
 • Participa la actiunile profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale in scoli si unitati de invatamant superior (testari PPD 2u. pentru TBC etc.) ;
 • Completeaza impreuna cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice (SAN) lunare si anuale privind morbiditatea inregistrata si activitatea cabinetelor medicale din gradinitele, scolile arondate ;
 • Participa la comisiile medicale de examinare a candidatilor la concursurile de admitere in licee, scoli profesionale, postliceale ;
 • Participa la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de copii si tineri arondate ;
 • Prezinta in consiliile profesorale ale scolilor arondate o analiza anuala a starii de sanatate a elevilor ;
 • Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice, informand reprezentantii inspectiei sanitare de stat din cadrul directiei de sanatate publica judeteana, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege ;

Atributiile privind asistenta medicala curativa:

 • Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant arondate medicilor respective;
 • Examineaza, trateaza si supravegheaza medical elevii bolnavi, izolati in infirmeriile scolare;
 • Acorda consultatii medicale la solicitarea elevilor din unitatile de invatamant arondate, trimitandu-i, dupa caz, pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate ;
 • Prescrie medicamente eliberate fara contributie personala, pentru maximum 3 zile, elevilor care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital ;
 • La recomandarea expresa a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fara contributie  personala pentru elevii care prezinta afectiuni cronice

Examenul/Concursul constă în următoarele etape:

– depunere dosare: 16.06.2022-29.06.2022

– selecţia dosarelor: 30.06.2022-01.07.2022

proba scrisa   se va sustine in data de 12.07.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele , Str.Piata Libertatii nr.17

interviul se va susţine  conform art.24 alin.5 din HG nr.286/2011, intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la  data sustinerii probei scrise.

1) Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, care se completează pe un formular tipizat, pus la dispoziție de Compartimentul  Resurse Umane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în  specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului    sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de    inscriere, sau adeverinta care sa ateste  lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al   acesteia,  in conditiile prevazute de legislatia specifica

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,  data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard  stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul    declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o   declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are   obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului   judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe  a  concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în  original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. După verificarea conformităţii copiilor, originalele se returnează.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Date de contact: Monica POSEDARU,  referent  in cadrul Compartimentului Resurse Umane,

telefon  0268/276164  int 105,0786115503, e-mail:resurse_umane@municipiulsacele.ro;

monica.posedaru@municipiulsacele.ro

BIBLIOGRAFIE

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Opis documente;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 30.06.2022

Rezultate selecție dosare

Actualizare 12.07.2022

Rezultate proba scrisă

Actualizare 13.07.2022

Rezultate contestație

print