(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică de execuţie

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5 lit.b, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificarile si completările ulterioare, precum si  prevederile art.20 alin.1, lit.c,  ale art.22 alin.1 si 2 , art.26 alin.1, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele din judeţul Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante,  după cum urmează:

1. REFERENT cl.III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Licitaţii si Achiziţii Publice:

a)Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)Condiţii specifice:

 • studii medii liceale sau studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat.
 • vechime în specialitatea studiilor –  9  ani
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu

Concursul  constă în următoarele etape:

selecţia dosarelor

 • proba scrisă se va susţine în data de 13.01.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 15.01.2015 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele
 • Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele .

 Bibliografie:

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  OUG nr.34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  HOTĂRÂREA nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  8.  ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 •  9. ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;
print