(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție

Primăria Municipiului Săcele, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului după cum urmează:

1. Inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Investiții, Implementare Derulare Proiecte din Fonduri Internaționale.

Condiții de participare

a) îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici cu modificările și completările ulterioare;

b) Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • atestat manager proiect;
 • vechime în specialitatea studiilor 9 ani;
 • cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. O.U.G. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Programul Operațional Regional – Axe Prioritare, Regiuni de Dezvoltare, Criterii de eligibilitate;
 6. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările şi completările ulterioare;

 

2. Inspector clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale.

a) Condiții de participare și specifice

 •  îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici cu modificările și completările ulterioare;

b) Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență:
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.U.G. nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 

3. Referent clasa III, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale.

a) Condiții de participare:

 •  îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici cu modificările și completările ulterioare;

b) Condiții specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor 9 ani;
 • cunoștințe operarea pe calculator, nivel mediu;

Bibliografie:

 1. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală,  cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Acte necesare în vederea înscrierii la concurs:

 • formular de înscriere tip (se înmânează la unitate);
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii și alte atestări care demonstrează efectuarea unor specializări;
 • copia Carnetului de Muncă sau după caz o adeverință REVISAL care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției pentru care optează;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau alte unități sanitare,  cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • declarație pe propria răspundere  sau adeverință care să ateste  că nu a desfășurat activități de poliție politică;
 • adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar:  numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice;
 • Curriculum Vitae;
 • Cazier Judiciar;

Copii de pe actele prevăzute mai sus, legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisie de concurs;

Concursul programat pentru data de 07.02.2014 – 09.02.2014 orele 10:00 pentru care s-a primit Ordinul Președintelui ANFP nr.48011/2014 nu a fost publicat și conform adresei de revenire la ANFP nr. 1746/16.01.2014, acesta a fost reprogramat pentru data de 27.02.2014 – 01.03.2014.

Concursul constă în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor;
 • Proba scrisă  se va susține în data de 27.02.2014 începând cu orele 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • Interviul se va susține în data de 01.03.2014  începând cu orele 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

 

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close