(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de execuție

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 5  lit.c, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2,art.26 alin.2, lit.b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în str.Piața Libertății nr.17, Săcele, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional superior Compartimentul Relații cu Presa Informare Cetățeni, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

 REFERENT, clasa III, grad profesional superior

a) Condiții generale de participare: candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare

b) Conditii specifice :

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;
 • cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecția dosarelor;
 • proba  scrisă se va susține în data de 20 aprilie.2015 orele 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susține în data de 22 aprilie 2015 ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere continând înscrisurile prevăzute în art. 49 și următoarele din H.G. nr. 611/2008 precum și un curriculum vitae se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografie:

 •  Legea nr.215/2001-privind administratia publica locala republicata,cu modificarile si completarile  ulterioare;
 •  Legea nr.188/1999-privind statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Legea nr. 7/2004- privind codul de conduita al functionarilor publici; republicată;
 •  Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionarea petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes  public;
 • Legea nr.52/2003 -privind transparenta  decizionala in administratia publica,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Relaţii suplimentare se poate obţine de la  Compartimentul Resurse Umane.

print