(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de conducere-Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFPP

Avand in vedere art.466 alin.(2) lit a), art.467, art.468 alin.(2) lit.a), art. 469 alin. (3) lit.b), art.618 alin (5) din OUG 57/2019 privind codul administrativ, art.20 alin.(1), lit.c), art.22 alin (2), din H.G.nr.611/2008, art.27 din OUG 130/31.07.2020, si al art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020    55 12 211   0 17>Legii nr. 55/2020,

          Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei  publice de conducere astfel :

 •  Sef Serviciu Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare CFPP- 1 post
 1. a) Conditii generale de participare: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 alin.(1) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. b) Conditii specifice :

–  Studii   universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte  economice

     – 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea  functiei  publice de conducere vacanta

  -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.

Atributiile  postului în cadrul  SERVICIUL CONTABILITATE  FINANCIAR  SALARIZARE BUGET  ORDONANTARE CFPP  după  cum urmează;

 • Asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, urmareste reflectarea in evidenta  contabila a intregului proces ale executiei bugetare de venituri si cheltuieli, inregistrandu-se  cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul institutiei
 • Verifica si coordoneaza fundamentarea documentatiei privind intocmirea bugetului pe care o inainteaza ordonatorului principal de credite pentru elaborarea proiectului de buget anual,inclusive pentru proiectul de buget rectificat, conform dispozitiilor legale si a altor reglementari in domeniul fiscal – bugetar
 • Avizeaza efectuarea platilor din creditele bugetare in limita si pe structura bugetului aprobat pe baza documentelor de angajare, lichidare si ordonantare aprobate de ordonatorul principal de credite in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Analizeaza si contabilizeaza propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizeaza creditele bugetare pe capitole si titluri de cheltuieli, pe ordonantari de credite, urmarind totodata incadrarea cheltuielilor in limita si pe structura aprobata prin fila de buget a fiecarei unitati subordinate
 • Conduce direct si coordoneaza operatiunile financiare si activitatea contabila a Primariei Municipiului Sacele, in consultare/colaborare cu conducerea de nivel superior;
  -Organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient activitatii financiar – contabile a institutiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 • Intocmeste note justificative privind transferul de la bugetul de stat
 • Intocmeste notele de fundamentale pentru fondurile solicitate / virate prin transferiuri de la bugetul de stat
 • Elaboreaza prognozele bugetare
 • Verifica intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile
 • Verifica periodic si vizeaza   proiectele de operatiuni care fac obiectul  controlului financiar preventiv din punct de vedere al legislatiei, regularitatii si incadrarii  in limitele creditelor bugetare stabilite potrivit legii, in baza Dispozitiei de primar si le inainteaza ordonatorului de credite spre aprobare
 • Informeaza asupra situatiilor deosebite, propune masuri de solutionare a acestora si  urmareste rezolvarea lor
 • Avizeaza efectuarea platilor in numerar si prin virament, in lei inclusive salariile si retinerile din acestea si alte obligatii, controleaza modul cum sunt  gestionate mijloacele banesti
 • Raspunde de intocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul de activitate ale serviciului, in vederea promovarii  lor in Consiliul Local
 • Inainteaza documentatia catre ordonatortul principal de credite pentru a intocmii si supune spre aprobare in Consiliul Local, raportul trimestrial si anual de inchidere al contului de executie bugetara
 • Verifica intocmeste bilantul contabil propriu, contul de executie si detalierea cheltuielilor  in structura clasificatiei  bugetare, precum si toate situatiile anexa la situatiile financiare  trimestriale si anuale
 • Verifica, centralizeaza si intocmeste darea de seama lunara, trimestriala si anuala precum si anexele  la acestea, atat pentru institutie cat si pentru unitatile subordonate ce se include in situatiile institutiei
 • Intocmeste si evidentiaza la finele fiecarui an, restituirea sumelor necheltuite din bugetul  statului pe baza conturilor de executie, inchiderea conturilor de venituri,  a conturilor de cheltuieili  precum, si  excedentului  bugetar, precum si declaratia privind sponsorizarile
 • Organizeaza si asigura efectuarea corecta si la timp a operarii obligatiilor fiscale in evidenta informatizata
 • Urmareste si raspunde de inregistrarea pe destinatii a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele  fondurilor speciale, precum si a celor constituite din venitiurile proprii, potrivit legii
 • Asigura exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra operatiunilor financiar- contabile stabilite  prin dispozitie  de catre conducatorul  institutiei
 • Asigura inscrierea documentelor prevazute la viza de control financiar preventiv in registrul privind operatiunile prezentate la viza CFPP
 • Actualizarea fiselor de post pentru personalul din subordine in conditiile prevazute de lege
 • Intocmeste evaluarea performantelor individuale pentru personalul din subordine ;
 • Indeplineste si alte atributii date de sefii ierarhici superiori.
 • Asigură implementarea procedurilor de lucru / fişelor de proces aferente activităţii pe care o desfăşoară;
 • Urmăreşte modul de soluţionare a materialelor primite spre rezolvare;
 • Asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului
 • Are datoria să îşi îndeplinească cu profesionalism atribuţiile.

Tematica concursului 

Bibliografie concurs

Concursul  constă în următoarele etape :

Concursul consta in urmatoarele etape:

 •   selectia dosarelor
 •  proba scrisa se va sustine in data de 23.04.2021 ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Sacele, Str.Piata Libertatii nr.17,
 •  interviul stabilit ulterior probei scrise
 •  Durata timpului de munca este normal, respectiv 8 ore/ 40 ore pe saptamana

 Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele obligatorii prevăzute la art. 49, lit. a) – j) din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 22.03.2021-12.04.2021,  la  sediul Primariei Municipiului Sacele, din Str.Piata Libertatii nr.17 la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere – tip;
b) curriculum vitae,  modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Declarație GDPR;

Opis documente înscriere concurs de recrutare;

NOTĂ: Copiile actelor mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate .
Relaţii suplimentare  privind conţinutul dosarului de înscriere se poate obţine de la  avizierul instituţiei şi  de pe

 site-ul Primăriei Municipiului Săcele (condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Sacele : primaria@municipiulsacele.ro

Datele de contact  tel.0268/276164 int.105, sau 0786115503: e-mail resurse_umane@municipiulsacele.ro:

Secretarul comisiei de concurs Monica POSEDARU – Referent in cadrul Compartimentului Resurse Umane

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close