(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție publică de conducere

Având în vedere prevederile art.56 lit.d, ale art.57 alin. 6  lit.a, ale art.58 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile art.20 alin.1, lit.c, ale art.22 alin.1 si 2, art.26 alin.1, lit.a,b din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm  nominalizarea a 2 membri  reprezentanţi pentru a face parte din comisia de concurs şi a 2 membri  reprezentanţi  pentru a face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor, în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de şef Serviciu Fond Funciar Registrul Agricol,Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele după cum urmează :

  1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. b) Condiţii specifice :
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul  silvicultură, agronomie sau topografice .
  • vechime în specialitatea studiilor – 2 ani
  • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu
  1. Examenul/Concursul constă în următoarele etape:
  • selecţia dosarelor;
  • proba scrisă se va susţine în data 22.07.2015  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
  • interviul se va susţine în data de 24.07.2015 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print