(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcţie publică

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de consilier juridic din cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele,  dupa cum urmeaza:

1)Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 

   a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   b)  Condiţii specifice:

 •    studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata
 •   absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,  sau echivalenta;
 •  vechime in specialitatea studiilor –  5 ani
 •  cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

2)Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

    a) Conditii generale de participare : candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

      b)  Conditii specifice :

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte juridice, specializarea drept,  sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor –  9 ani
 • cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

    Concursul  constă în următoarele etape:

 •  selecţia dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 21.07.2014 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele
 •  interviul se va susţine în data de 23.07.2014 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele.

   BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.                                            

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Legea nr. 161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.HOTĂRÂREA nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 6.LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

 7.LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.

8.LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 Acte necesare pentru inscrierea la concurs , conform art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei functionarilor publici:

 • Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)
 • Copia  actului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia  carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior  derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard  stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.

  Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale , care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   Dosarele de înscriere se  pot depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

           Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarelor şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close