(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare Funcţie Publică

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar al Municipiului Săcele. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 16 decembrie 2013 ora 10,00 proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III- a, (15 noiembrie 2013) la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din HG nr.611/2008, modificată şi completată de H.G. NR.1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la nr.de telefon :0374.112.726

Ataşăm Ordinul Preşedintelui ANFP NR.3534/04.11.2013 pentru aprobarea conditiilor de participare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de  SECRETAR  al Municipiului Săcele, judeţul Braşov şi numirea comisiei de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Bibliografia pentru concursul  organizat  in baza Legii nr.188/1999 privind Statutul  Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de SECRETAR AL MUNICIPIULUI SACELE, clasaI, grad II: 

1. Legea nr.215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Legea nr. 161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
5.Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
6..Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public local, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Legea nr.213/1998 privind bunurile  proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare
9. Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare
10.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
11.OG nr.27/2002 privind reglementarea  activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
12.OG nr.35/2002 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru de organizare  si functionare a consiliilor locale  cu modificarile si completarile ulterioare.

print