(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare,  ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă de „Consilier Juridic gradul II, la Compartimentul Relaţii Asociaţii Proprietari” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

 1. a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014:
 2. b) Condiţii specifice :
 • studii superioare de lunga durată juridice, absolvite cu diplomă de licenţa
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;

         Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data 06.07.2015  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 08.07.2015 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.  Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;
 • copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • -curriculum vitae;

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările  ulterioare;
 • Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Legea nr. 7/2004- privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 • Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionarea petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare;
print