(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare și ale art.1 alin.(1) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

„CENTRUL DE ZI  PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC  – 7 POSTURI”

 Administrator   – 1 Post

a) Condiții specifice de participare :

Studii medii,  absolvite cu diplomă de bacalaureat

– Vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

– Cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu

– Abilități de comunicare

Bibliografie

1.LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)

2.LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) Codul muncii*);

3. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale;

4.LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

5.LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

  Asistent social  – 1 Post

a)  Condiții specifice  de participare:

-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

-Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

-Abilități de comunicare și experiență în lucru cu copii

-Vechime în specialitatea studiilor –  5 ani

-Cunoștințe operare pe calculator, nivel mediu

 Bibliografie

1.LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale

2.LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

3.LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)

 4.ORDINUL  nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie

 5.ORDINUL nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

6.HOTĂRÂREA nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

 7.LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) Codul muncii*)

 8.LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale;

Examenul/Concursul  pentru cele 2 posturi mai sus menționate constă în următoarele etape :

–  Selecția dosarelor

–  Proba scrisă se va susține în data 25.06.2014 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,

–  Interviul se va susține în data de 27.06.2014 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Fochist- 1 Post

a) Condiții specifice de participare:

– Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școala profesională

– Certificat calificare în meseria de fochist

– Autorizație ISCIR  pentru cazane de medie presiune

– Vechime în meseria de fochist de minim 5 ani

Bibliografie 

1 Manualul  fochistului –editii 1996- 2001

2. Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “ Cazane de abur, cazane apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente “-PT  C 1-2010

3.Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

Paznic de noapte – 2(două) Posturi

a) Condiții specifice de participare:

-Studii medii,  absolvite cu diplomă de bacalaureat,  școala profesională sau generale;

-Să fie atestat profesional conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, protectia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare

– Sunt exceptate de la obligația certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele care dețin un certificat de competențe profesionale, dobândit potrivit legii și care fac  dovada că au cel puțin 1 an vechime în  această activitate;

 Bibliografie:

1.LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)

2.HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 3.INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Îngrijitor ( personal curățenie) – 2 (două) Posturi

 a) Condiții specifice de participare:

-Studii medii,  absolvite cu diploma de bacalaureat,  școala profesională sau generale

– Vechime/experiență minim 1 an

– Abilități de comunicare;

– Experiența de lucru cu persoane care necesită asistență și îngrijire;

Bibliografie

 1.LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

Examenul/Concursul  pentru  posturile de fochist, paznic și ingrijitor constă în următoarele  etape :

 –  Selecția dosarelor;

 –  interviul se va susține în data de 27.06.2014 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE

      Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv :

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Acte necesare:

       Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotararea nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,  pentru inscrierea la examen/concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

 (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 (4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice

     Dosarele de înscriere se pot depune în termenm de 20 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului,  la Compartimentul Resurse Umane.

            Relații suplimentare privind continutul dosarelor de înscriere și bibliografia stabilită pentru concurs se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul instituției și pagina de web a  Municipiului Săcele.

„COMPARTIMENTUL COORDONARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, BIBLIOTECĂ, SPITAL

 GESTIONAR   – 1 Post

     A)  CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE :  candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv :

  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     B) Conditii specifice de participare :

– Studii medii,  absolvite cu diploma de bacalaureat

– Vechime in specialitatea studiilor –  5 ani

– Cunostinte operare pe calculator, nivel mediu

– Abilități de comunicare

           Examenul/Concursul  consta in urmatoarele etape :

– selectia dosarelor

– proba  scrisa se va sustine in data 25.06.2014 la  ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele ,

– interviul se va sustine in data de  27.06.2014 la ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Sacele .

Acte necesare:

 Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotararea nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,  pentru inscrierea la examen/concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice

Bibliografie

  1. LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)
  2. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) Codul muncii*)
  3. LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale
  4. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  5. ORDIN nr. 2.062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 de zile lucratoare de la publicarea anuntului,  la Compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare privind continutul dosarelor de inscriere si bibliografia stabilita pentru concurs se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, avizierul institutiei si site-ul Primariei Municipiului Sacele.

Anunț afișat la data de 8 mai 2014 orele 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele și pe pagina web oficială.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close