(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

1) Servant Pompier -1Post  

a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate

b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii generale

         –  vechime –  5 ani

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor
 • proba practica se va susţine în data de 16.01.2019 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele
 • interviul se va susţine în data de 18.01.2019 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate  obţine de la Compartimentul Resurse Umane, sau de la  avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

 

Acte necesare pentru inscrierea la concurs

 • Formular tip de inscriere ( se inmineaza de la unitate)
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari
 • Copia carnetului de munca sau,dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si,dupa caz ,in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • Cazierul judiciar
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica
 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar , numarul , data , numele emitentului si calitatea acestuia , in formatul standard stabilita de Ministerul Sanatatii Publice.
 • CV

Copiile  de pe actele prevazute   mai sus  se prezinta  in  copii legalizate sau insotite de documentele  originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Actualizare 10.01.2019

Selectare dosare, apasă AICI

Actualizare 16.01.2019

Rezultate proba practică, detalii AICI

Actualizare 18.01.2019

Rezultate finale, detalii AICI

print