(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 16 mai - 0.46  |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție: Serviciul Administrativ
Centrul Multicultural și Educațional

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii,  art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011 şi ale art.7 din HG nr.1027/2014 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011,

 Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante la:

I.SERVICIUL ADMINISTRATIV – Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

 Muncitor  calificat – intretinere tr.I- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

 •  Studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 •  vechime  – 5 ani

II.CENTRUL   MULTICULTURAL   SI  EDUCATIONAL- DIRECTIA CULTURA TINERET, SPORT TURISM

       Inspector Contabil- 1 post

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată prin H.G. nr.1027/2014.

b) Condiţii specifice de participare:

 •   Studii  universitare  superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv  studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 •     vechime  – 3 ani

Bibliografie:

 • Legea  nr.  82/ 24.12.1991 – Legea Contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin 1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 616 din 19.05.2006 – pentru aprobarea Normelor  metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de complectare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul  2006, precum si modelele acestora;
 • Ordinul nr. 1792/ 24.12.2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor  institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/ 29.06.2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr.477/2004 Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii –cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administraţiei publice locale;

Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 12.12.2017 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • proba practica se va susţine în data 13.12.2017  la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele; (pentru postul de muncitor calificat)
 • interviul se va susţine în data de 14.12.2017 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

 Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

            – cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;

            – copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

            – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

             – copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

            – cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

            – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            -curriculum vitae.

            Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

         Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Actualizare 04.12.2017

Selectare dosare de înscriere detalii AICI

Actualizare 12.12.2017

Rezultate finale: detalii AICI

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close