(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție – Cabinetul Primarului

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

 

CABINETUL PRIMARULUI:   

1) Inspector    I   – 1 post

a) Condiţii generale de participare:

 •  are cetăţenia română şi domiciliul în România,
 •  cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,
 • nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul,
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

b) Criterii specifice:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

         Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 08.05.2019  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 10.05.2019 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;
 • copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae.

            Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

            Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

            Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se poate obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie

 1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 2.  Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, modificarile si completarile ulterioare
 3. Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004
 4. Legea 51/2006 (*republicată*)serviciilor comunitare de utilităţi publice
 5. Legea 319/14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
 6. Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităţilor  cu modificari si completari
 7. Legea nr.211/2011privind regimul deşeurilor cu modificarile si completari.
 8. HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a <LLNK 12002 71130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
 9. ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Actualizare 25.04.2019

Rezultate dosare de înscriere: Fișier atașat

Actualizare 08.05.2019

Rezultate proba scrisă: Fișier atașat

Actualizare 10.05.2019

Rezultate finale: Fișier atașat

print