(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Concurs ocupare funcție contractuală de execuție-Cabinet Primar

În conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează:

CABINETUL PRIMARULUI:

1) CONSILIER JURIDIC    IA   – 1 post

 1. a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România;

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 – nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul,

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. b) Criterii specifice:

‒ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sţiinţe juridice, specializarea drept

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;

         Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisa se va susţine în data 24.08.2018  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 28.08.2018 la ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

            – cererea de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice;

            – copia actului de identitate  sau orice alt act care atestă identitatea, porivit legii, după caz;

            – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

        – copia carnetului de muncă, conform cu originalul sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,/sau specialitatea studiilor;

            – cazierul judiciar  sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil  cu funcţia pentru care candidează;

           – adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţă trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            – curriculum vitae.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografia stabilită pentru concurs se poate obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie:

 1. LEGEA nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 2.  LEGEA nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Codul de conduita al pesonalului contractual din institutiile publice-Legea nr.477/2004;
 4. LEGEA nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. LEGEA  nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGEA nr.554/2004 privind contenciosul administrative cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. LEGEA nr.213/1998 privind proprietatea  publica si regimul juridic al acestei  cu  modificarile si completarile ulterioare;
 8. OG.nr.2/2001 privind regimul juridic  al contraventiilor cu  modificarile si completarile ulterioare;

NOUL COD CIVIL

   Cartea a III – A:  ,,Despre bunuri’’

   Cartea a  V – A : ,, Despre obligatii’’: Titlul II: Capitolul I ,,Contractul’’, Capitolul II:,,Actul juridic unilateral’’,Capitolul IV:,,Raspunderea civila’’,Titlul III: ,,Modalitatile obligatiilor’’ Capitolul I,II,III, Titlul V: Capitolul I ,,Plata’’,Capitolul II:,, Executarea silita a obligtiilor’’, Titlul IX: Capitolul I,, Contractul de vanzare’’, Capitolul II:,, Contractul de schimb’’, Capitolul V,, Contractul de locatiune’’, Capitolul IX:,, Contractul de mandat’’, Capitolul XIII:,, Contractul de imprumut’’, Capitolul XVII: ,, Contractul de renta viagera”, Capitolul XVIII: ,, Contractul de intretinere’’, Titlul XI: Capitolul III: ,, Ipoteca’’, Capitolul IV: ,, Executarea  ipotecii’’, Capitolul V:,, Gajul’’

   NOUL COD  DE PROCEDURA CIVILA

     Cartea I – A  Titlul IV: ,, Actele de Procedura ‘’, Titlul V,, Termenele procedurale’’

     Cartea a II – A ,, Procedura Contencioasa”

Actualizare 21.08.2018

Rezultate dosare de înscriere: detalii Aici

Actualizare 24.08.2018

Rezultate proba scrisă: detalii Aici

Actualizare 27.08.2018

Rezultate finale: detalii Aici

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close