(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante – Servant pompier și Salvator Montan

In conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează :

1) Servant pompier  -Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta -1 post

 1. a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

              –studii generale

              –atestat – curs servant pompier

              -vechime în muncă minim      5   ani

 1. b) Durata timpului de munca: inegala, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40/ore pe saptamana,
 2. c) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata
 3. d) Calendarul de desfasurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de inscriere: in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba practică (eliminatorie) în data de 23.03.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va sustine ulterior probei practice   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

2) Salvator   Montan   – Compartiment  Salvamont– 1 Post:  

 1. a) Condiţii de participare:

          1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

2) Conditii specifice:

               – studii generale
– atestat salvator montan;

             –  vechime în muncă minim   1     an

 b) Durata timpului de munca: inegala, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40/ore pe saptamana,

c) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata

d) Calendarul de desfasurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de inscriere: in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba scrisa  se va susţine în data 24.03.2023  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va sustine ulterior  probei scrise  la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexat
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 8. h) curriculum vitae, model comun european.
 9. i) Document solicitat doar pentru pentru postul de salvator montan: certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Copiile actelor  prevăzute lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primariei Municipiului Sacele,  mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunt  in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30.

  Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia si tematica  pentru posturile pentru care se organizeaza  concursul/examenul  sunt anexate prezentului.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 • Legea nr.53/2003– Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Cap II  din Titlul III  ale părții a VI  din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi cu modificari si completari;

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 16.03.2023

Rezultate selectie dosare

Actualizare 24.03.2023

Rezultate proba scrisă

Actualizare 28.03.2023

Rezultate interviu

Rezultate finale

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close