(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante – Servant pompier și Salvator Montan

In conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează :

1) Servant pompier  -Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta -1 post

 1. a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

              –studii generale

              –atestat – curs servant pompier

              -vechime în muncă minim      5   ani

 1. b) Durata timpului de munca: inegala, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40/ore pe saptamana,
 2. c) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata
 3. d) Calendarul de desfasurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de inscriere: in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba practică (eliminatorie) în data de 23.03.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va sustine ulterior probei practice   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

2) Salvator   Montan   – Compartiment  Salvamont– 1 Post:  

 1. a) Condiţii de participare:

          1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

2) Conditii specifice:

               – studii generale
– atestat salvator montan;

             –  vechime în muncă minim   1     an

 b) Durata timpului de munca: inegala, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40/ore pe saptamana,

c) Incheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata

d) Calendarul de desfasurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de inscriere: in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba scrisa  se va susţine în data 24.03.2023  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va sustine ulterior  probei scrise  la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexat
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 8. h) curriculum vitae, model comun european.
 9. i) Document solicitat doar pentru pentru postul de salvator montan: certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Copiile actelor  prevăzute lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primariei Municipiului Sacele,  mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunt  in perioada  28.02.2023 si pana la  data limita  15.03.2023, ora 15.30.

  Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia si tematica  pentru posturile pentru care se organizeaza  concursul/examenul  sunt anexate prezentului.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 • Legea nr.53/2003– Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Cap II  din Titlul III  ale părții a VI  din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi cu modificari si completari;

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 16.03.2023

Rezultate selectie dosare

Actualizare 24.03.2023

Rezultate proba scrisă

Actualizare 28.03.2023

Rezultate interviu

Rezultate finale

print