(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Concurs -Administrator Public

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, art.1 alin.(1) din Hotărârea nr. 286/2011.

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează examen/concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de:

Administrator public

 1. a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 – nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. b) Criterii specifice:

‒ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, juridic sau administrativ;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5  ani;

-experiență în funcții de conducere minim 3  ani;

  abilităţi, calităţi si aptitudini:

 • organizare şi coordonare;
 • analiză şi sinteză;
 • control şi identificare a deficienţelor;
 • planificare şi acţiune strategică;
 • rezolvarea eficientă a problemelor;
 • comunicare eficace oral şi în scris;
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
 • bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
 • bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
 • capacitate de consiliere şi îndrumare;
 • abilităţi de mediere şi negociere;
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate;
 • îndeplinirea obiectivelor.

  Examenul/Concursul  constă în următoarele etape:

 • depunerea dosarelor: 11-25.11.2020
 • selecţia dosarelor: 11-27.11.2020
 • proba scrisa se va susţine în data 07.12 .2020  la  ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 10.12.2020 la ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

             Conform prevederilor art.6 alin.1 din Hotărârea nr.286/2012, pentru înscrierea la examen/concurs candidaţii vor prezenta un dosar  plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

        Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

        Relaţii suplimentare pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Bibliografie: Document atașat

Declarație G.D.P.R.: Document atașat

Formular de înscriere: Document atașat

Declarație pe propria răspundere: Document atașat

Actualizare 27.11.2020

Rezultate dosare de selecție: Document atașat

Actualizare 07.12.2020

Rezultate proba scrisă: Document atașat 

Actualizare 10.12.2020

Rezultate interviu: Document atașat

Actualizare 11.12.2020

Rezultate finale: Document atașat

print