(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Resurse Umane

Se ocupă cu gestionarea resurselor umane, începând cu întocmirea organigramei şi a statului de funcţii şi încheind cu gestionarea dosarelor profesionale ale angajaţilor.

Atribuţii

 1. Întocmeşte documentaţia la propunerea primarului pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii;
 2. Asigură întocmirea statului de funcţii respectând nomenclatorul de funcţii, criteriile de gradare şi şcolarizarea personalului angajat;
 3. Întocmeste, completează și gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale angajaţilor contractuali;
 4. Efectuează lucrări legate de recrutare și selecție de personal, angajarea, încetarea sau orice modificare a raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă;
 5. Elaborează propunerile și documentațiile necesare avansării personalului ;
 6. Gestionează programul electronic de personal și de calcul al salariilor, calculează drepturilor salariale cuvenite personalului din aparatul propriu, până la stabilirea salariului brut ;
 7. Stabilește modul de utilizare a fondului de salarizare și încadrarea în număr mediu scriptic de personal, aprobat prin statul de funcții anual ;
 8. Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, concedii de odihnă, concedii medicale, recuperări, concedii fără plată, concedii pentru studii, etc.;
 9. Anual în luna decembrie întocmește programul anual de efectuare a concediului de odihnă pe anul viitor, pe compartimente, birouri și servicii după aprobarea dată de către Primar și urmărește realizarea acestuia;
 10. Întocmeşte documentația privind fundamentarea cheltuielilor de personal necesară pentru întocmirea bugetului şi la rectificarea bugetului;
 11. Întocmeşte şi eliberează adeverinţe conform prevederilor legale, necesare salariaților pentru diverse situații;
 12. Întocmeşte studii statistice solicitate de către Direcţia de Statistică Braşov, D.G.F.P. Braşov, A.N.F.P. Bucureşti;
 13. Întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale necesare acestora;
 14. Asigură documentația necesară în vederea recrutării, selectării, organizării și desfășurării concursurilor/examenelor personalului contractual și funcționarilor publici pentru ocuparea posturilor vacante;
 15. Asigură evidenţa şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru salariați;
 16. Întocmeşte documentaţia cu privire la promovarea profesională a angajaţilor conform prevederilor legale;
 17. Întocmeşte evidenţa declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici; evidenţiază eventualele incompatibilităţi;
 18. Ține evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, colaborând în acest sens cu A.N.F.P. Bucureşti;
 19. Întocmeşte planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici și planul anual de perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi evidenţiază diverse situaţii cu privire la angajaţi;
 20. Întocmeşte documentaţia necesară privind participarea angajaţilor la cursuri de specializare şi perfecționare profesională;
 21. Monitorizează și gestionează sistemul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual;
 22. Organizează examene (concursuri) pentru promovarea în clase sau grade profesionale superioare conform prevederilor legale;
 23. Gestionează fişele de post și urmărește ca acestea să fie actualizate după caz, ori de câte ori se produc modificări în structura personalului sau modificări ale atribuțiilor ;
 24. Asigură arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;
 25. Întocmeşte documentaţia necesară pentru elaborarea hotarârilor Consiliului Local al municipiului Săcele;
 26. Întocmește documentația privind constituirea comisiei de disciplină și a comisiei paritare cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și le supune spre aprobare Primarului;
 27. Cercetează administrativ cazurile de abateri disciplinare din rândul personalului contractual și întocmește documentația cu privire la sancțiunile disciplinare aplicate acestuia;
 28. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
print