(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Atribuții – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Atribuții

 1. Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate;
 2. Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 5. Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei,
 6. Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 7. Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 8. Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autorităţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii.
 9. Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa a Persoanelor;
 10. Primeste cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate;
 11. Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială;
 12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 13. Ține registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 14. Actualizează și întocmește listele electorale permanente;
 15. Actualizează și operează în Registrul Electoral;

Evidența persoanelor

 1. Analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
 2. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 3. Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
 3. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 4. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual precum şi procesele verbale de scădere de gestiune;
 5. Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială,
 6. Deserveşte prin staţia mobilă cele 3 comune (Tărlungeni, Budila, Teliu) arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Săcele
 7. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 8. Furnizează în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor datele necesare pentru actualizarea R.N.E.P;
 9. Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 10. Desfăşoară activităţi de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate ca urmare a stabilirii domiciliului din străinătate în România; 12. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 11. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specific;
 12. Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
 13. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 14. Îndeplineşte și alte atribuţii conform legii.

Stare civilă

 1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;
 2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi a metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
 3. Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, în registrele de stare civilă române, în condiţiile legii;
 4. Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
 5. Trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu;
 6. Întocmeşte buletinele statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică Brașov;
 7. Atribuie codul numeric personal (CNP), pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
 8. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
 9. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în străinătate şi, în cazul aprobării acestor cereri, operează menţiunile în registrele de stare civilă;
 10. Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primar;
 11. La solicitarea instanţelor judecătoreşti efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 12. Desfăşoară acivităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 13. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile de desfăşurate lunar, trimestrial şi anual;
 14. Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite confom legii

Furnizarea de date din Registrul National De Evidenta a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).

 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • Date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close