(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Atribuții – Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Atribuții

 1. Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate;
 2. Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
 3. Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
 4. La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 5. Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei,
 6. Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
 7. Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
 8. Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autorităţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii.
 9. Furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa a Persoanelor;
 10. Primeste cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate;
 11. Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială;
 12. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 13. Ține registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 14. Actualizează și întocmește listele electorale permanente;
 15. Actualizează și operează în Registrul Electoral;

Evidența persoanelor

 1. Analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;
 2. Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 3. Preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate;
 3. Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 4. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual precum şi procesele verbale de scădere de gestiune;
 5. Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială,
 6. Deserveşte prin staţia mobilă cele 3 comune (Tărlungeni, Budila, Teliu) arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Săcele
 7. Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
 8. Furnizează în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor datele necesare pentru actualizarea R.N.E.P;
 9. Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 10. Desfăşoară activităţi de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate ca urmare a stabilirii domiciliului din străinătate în România; 12. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 11. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specific;
 12. Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
 13. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;
 14. Îndeplineşte și alte atribuţii conform legii.

Stare civilă

 1. Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificatele doveditoare;
 2. Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi a metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
 3. Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, în registrele de stare civilă române, în condiţiile legii;
 4. Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
 5. Trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu;
 6. Întocmeşte buletinele statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică Brașov;
 7. Atribuie codul numeric personal (CNP), pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
 8. Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
 9. Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate în străinătate şi, în cazul aprobării acestor cereri, operează menţiunile în registrele de stare civilă;
 10. Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primar;
 11. La solicitarea instanţelor judecătoreşti efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
 12. Desfăşoară acivităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
 13. Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile de desfăşurate lunar, trimestrial şi anual;
 14. Îndeplineşte și alte atribuţii stabilite confom legii

Furnizarea de date din Registrul National De Evidenta a Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:

Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).

 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • Date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

print