(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Atributii Serviciul Impozite si Taxe Locale

ATRIBUTII

 1. Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
 2. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora spre încasare;
 3. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
 4. Verifică gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;
 5. Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;
 6. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor rezultate din contractele de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public pentru amplasarea de chioşcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere încheiate cu persoane fizice;
 7. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele fizice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
 8. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane fizice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 9. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
 10. Urmăreşte încasarea şi calculează redevenţa pentru contractele de concesiune încheiate de Consiliul Local al Municipiului Săcele;
 11. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la aceştia a impozitului datorat;
 12. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere formulate de persoanele fizice;
 13. Analizează, cercetează şi soluţionează cererile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor formulate de persoanele fizice, conform competenţelor legale;
 14. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele fizice;
 15. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului Local, în vederea întocmirii bugetului local precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
 16. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 17. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
 18. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
 19. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local, dispoziţiilor Primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
 20. Ține evidența și răspunde de întocmirea facturilor de TVA.;
 21. Înregistrarea în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în lei, conform extrasului de cont;
 22. Întocmirea notelor contabile privind toate categoriile de venituri și TVA-ul aferent unde este cazul, stabilirea componentei fiecărui cont care prezintă sold la sfârșitul lunii;
 23. Evidenta analitica a veniturilor si confruntarea lunara a contului sintetic;
 24. Întocmirea balantei contabile lunare;
 25. Organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele juridice;
 26. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
 27. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
 28. Urmăreşte, în vederea încasării taxelor şi chiriilor, rezultate din contractele de închiriere a terenurilor apaţinând domeniului public pentru amplasarea de chişcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere care au fost încheiate cu persoane juridice;
 29. Urmăreşte şi răspunde de achitarea de către persoanele juridice a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparţinând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare;
 30. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 31. Ține evidenţa debitelor din impozite taxe, amenzi şi modificările debitelor iniţiale la persoanele juridice;
 32. Avizează cererile în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere pentru persoanele juridice;
 33. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane juridice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venituri şi care datorează impozite şi taxe Consiliului Local;
 34. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul Local, datorate de persoanele juridice;
 35. Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliul Local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie a bugetului local;
 36. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
 37. Verifică la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, sinceritatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
 38. Asigură evidenţa plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoenle juridice, care se completează cu procesele verbale de control ale inspectorilor de specialitate;
 39. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează şi virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, ca titlu de impozite şi taxe;
 40. Efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
 41. Întocmeşte documentaţiile necesare în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva obiecţiunilor şi le prezintă primarului pentru emiterea Dispoziţiei, în condiţiile legii;
 42. Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului Local;
 43. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
 44. Alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici.
print