(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Administrator al REGIEI PUBLICE LOCALE A PĂDURILOR SĂCELE R.A.

Consiliul Local al Municipiului Sacele și expertul său în recrutare Pluri Consultants România anunţă declansarea procedurii de recrutare și selecție al unui candidat, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celuimai potrivitcandidatpentru ocuparea postului de membru CAalREGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE R.A..

Acest proces de recrutare și selecție se deruleazăîn conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 1. PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviți candidați pentru postul de membru CA aflat în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie 30 de zile de la data publicării anunțului

 

Candidaţii depun atât în format electronic documentele cerute în dosarele de  candidatura inclusiv declaratia de intentie Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 1-2 zile de la data publicării anunțului

 

Pluri Consultants evalueaza conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi solicită candidaţilor clarificări. Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 5 zile de la data elaborării listei lungi

 

Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati de catre Pluri consultants care va face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor.

 

Lista scurtă
4. Selecţia finală 1-2 zile de la data depunerii/elaborarii listei scurte

 

În această etapă, membrii CNR impreuna cu consultantii Pluri Consultants vor avea interviuri cu toti candidatii din lista scurta in care vor fi evaluate competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final, pe baza punctajului dat de membrii CS, Pluri consultants elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care CS va elabora propunerea de nominalizare. Candidatii numiti vor semna contractul de mandat. Propunerea de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare si selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.municipiulsacele.ro

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii pe care ii căutam pentru a-i recomanda să ocupe postul de membruCA aflat în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 1. cunosc limba română – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
 2. sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licență; candidații care au absolvit studii superioare în domeniile economic și/sau juridictrebuie să aibă cel puțin 5 ani de activitate profesională în domeniul studiilor absolvite; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii universitare, a unor programe de master în domenii relevante sau a unor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.).
 3. au o experiență profesională totală de minim 7 ani;
 4. au o experiență de administrare sau de management de minim 3 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii/regii sau entități de talie similară cu REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE R.A., experiența profesională anterioară în  domeniul silvic;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 6. nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 7. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Administrație al REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE R.A.;
 8. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 9. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 10. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

 1. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 26 aprilie 2021, ora 10.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al REGIE PUBLICE LOCALE A PADURILOR SACELE R.A.. / Nume şi Prenume candidat, la sediul Consiliului Local al MunicipiuluiSacele, situat pe Piaţa Libertăţii 17, Săcele, Brașov. Sugerăm ca dosarul de candidatură să fie trimis şi în format electronic, pe adresa de e-mail 109@pluri.ro Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură este obligatorie. Dosarele de candidaturăpesuporthârtie pot fi depusepersonalsau pot fi trimiseprinpoştăsaucurier la adresa mai-sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilorelectronice, câtşidocumenteleataşate vor trebuisăconţinăînmodobligatoriunumeleşiprenumelecandidatuluişidenumireasocietăţii (de exemplu „Candidatura CA RPLP SaceleNume_Prenume” respectiv „CV Nume_PrenumeRPLP Sacele).

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română sau in limba engleză, elaborat potrivit modelului aprobat prin H.G. nr.1021 din 25.06.2004
 3. Declarația de intenție, elaborată în conformitate cu prevederile H.G.722/2016, plecând de la așteptările exprimate de acționari în Scrisoarea de așteptări publicată pe site-ul companiei;
 4. Copii:
 5. Copia actului de identitate;
 6. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 7. Copiile diplomelor de studii universitare și post-universitare;
 8. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 9. Copii ale scrisorilor de recomandare (daca exista) ;
 10. Formulare:
  1. F1 – Cererea de înscriere;
  2. F2 – Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
  3. F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
  4. F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  5. F5 – Declarația de interese.

Modelele de formulare se găsesc şi pot fi descărcate de pe site-ul www.municipiulsacele.ro .

  CRITERII DE SELECŢIE

Mai întâi în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală, competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate. Categoriile principale privind criteriile de selecție folosite în aceste 2 etape sunt:

Competente

 • Competentemanageriale
 • Competenteprofesionale de importantastrategica
 • Competente de guvernarecorporativa:
 • Competentesocialesiinterpersonale:
 •  Trasaturicomportamentale
 • Declaratia de intentie (alinierea cu scrisoarea de asteptari)

 ALTE INFORMAȚII

a.Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie este un document care se elaboreaza in termenul de 15 zile calendaristice de la informarea de lista scurta. Pentru elaborarea acesteia candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de către Consiliul Local al Municipiului Sacele pe pagina proprie de internet. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG 722/2016.

 1. Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

c. Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) RPLP_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

 1. Protecția datelor personale

 Acest proces de recutare și selecție descris în detaliu mai sus se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către reprezentanții Consiliul Local al Municipiului Sacele în scopul selectării celor mai competenti și mai motivati candidati care să ocupe funcția de membru CA.
 3. 3Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la finalul perioadei de expirare a garanției (un an de la nominalizare);
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți.

Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close