(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț de concurs pentru funcția contractuală de medic specialist în cadrul Compartimentul de Asistenţă Medicală Comunitară-Direcţia Publică de Asistenţă Socială.

In conformitate cu prevederilor art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele,  după cum urmează:

1.Medic specialist – 1 post la Compartimentul de Asistenţă  Medicală Comunitară-Direcţia  Publică de Asistenţă Socială

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

   2)  Condiţii specifice :

–  diplomă de licenţă în medicină, stagiu de rezidențiat terminat, examen absolvit de medic  specialist în

specialitatea medicină de familie sau pediatrie generală, drept de liberă practică;

– vechime în  profesie minimum   3   ani;

b) Durata timpului de munca: 7ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 35/ore pe săptămână,

c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

d) Calendarul de desfașurare a concursului/examentului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  07.03.2023 și pană la  data limită  20.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) proba scrisă în data de 29.03.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Notă: După afişarea rezultatelor obţinute, după caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – în original
 8. h) curriculum vitae, model comun european.
 9. i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare- în original
 10. j) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pe anul în curs –în original;
 11. k) aviz psihologic eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în urma unei evaluări psihologice organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, care să ateste pentru candidat că este apt din punct de vedere psihologic pentru postul de medic primar;

Avizele eliberate vor conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – in original;

Copiile actelor  prevăzute lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primăriei Municipiului Săcele,  mun. Săcele, str. Piața Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunț  în perioada  07.03.2023 și pană la  data limită  20.03.2023, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia / tematica  pentru postul pentru care se organizeaza  concursul/examenul  sunt anexate prezentului.

1.Constituţia României, republicată,

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2001;

 1. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 2. Bazele medicinei de familie-A.Restian, vol.III, Editura Medicală, Bucureşti, ediţia 2002;
 3. Esenţialul în Pediatrie-Eugen Ciofu, Carmen Ciofu, Editura Medicală Amaltea, ediţia 2001;
 4. Diagnostic şi tratament în practica medicală, L.Tierney, S.J.McPhee, M.A.Papadakis, Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, ediţia 2001;
 5. Ghid de practică medicală, vol. I, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 1999;
 6. Ghid de practică medicală, vol.II, Editura Infomedica, Bucureşti, ediţia 2001;
 7. Ordinul M.S. nr. 1668/09.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor şi tinerilor;
 10. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale ( numai partea care vizează activitatea cabinetelor medicale şcolare);
 11. Ordinul M.S.P. nr. 1563/12.09.2008, pentru aprobarea Listei alimentare nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 12. Legea nr. 123/2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 13. Ordinul nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.
 14. Ordinul nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților /instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

TEMATICA

  

 1. Afecţiuni respiratorii : infecţiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita, pneumoniile, astmul bronşic, tuberculoza pulmonară
 2. Afecţiuni cardiovasculare: cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, endocarditele
 3. Afecţuni digestive: gastritele acute şi cronice, ulcerul gastroduodenal, hepatitele acute şi cronice, colecistitele, litiaza biliară.
 4. Afecţiuni renale: infecţiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală.
 5. Afecţiuni reumatice: poliartrita reumatoidă, reumatismul articular acut.
 6. Afecţiuni metabolice: diabetul zaharat, obezitatea.
 7. Afecţiuni hematologice: sindromul anemic, anemia feriprivă, clasificarea anemiilor, leukemia limfoblastica, leucemia mieloidă, coagulopatiile.
 8. Afecţuni endocrine: hipertiroidia, hipotiroidia, spasmofilia, tetania
 9. Afecţiuni neurologice: cefaleea,cnevralgia de trigemen, cmeningitele, epilepsia.
 10. Afecţiuni dermatologice: dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate, dermatitele infecţioase
 11. Afecţiuni O.R.L.: anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele.
 12. Afecţiuni oftalmologice: traumatismele ochiului, ochiul roşu.
 13. Afecţiuni ginecologice: tulburări menstruale.
 14. Puericultura: alimentaţia copilului, dezvoltarea somatică şi psihică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil.
 15. Boli infecţioase: rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu transmitere sexual
 16. Diagnosticul de sănătate
 17. Etapele de dezvoltare ale fiinţei umane: etapa de copil preşcolar, etapa de şcolar mic, pubertatea, adolescenţa.
 18. Activitatea preventivă în medicina de familie/ şcolară
 19. Cunoştinţe profesionale necesare pentru îndeplinirea activităţilor/ atribuţiilor la locul de muncă (cabinet medical şcolar) – conform legislaţiei (vezi bibliografia)
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close