(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț concurs Șef Serviciul Contabilitate, Financiar Contabil

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE, județul BRAŞOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.IV alin (2) lit a) din OUG nr.34/2023

Data de publicare a anunțului: 19.05.2023

Funcția publica scoasa la concurs:

– Şef serviciu, SERVICIU CONTABILITATE FINANCIAR SALARIZARE, BUGET, ORDONANŢARE CFP -174379

 Data, ora și locul desfășurării probei scrise

23.06.2023 10:00,  Primăria municipiului Săcele Str. Piata Libertății nr.17

Perioada de depunere a dosarelor 19.05.2023 – 07.06.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 Pentru Şef serviciu – 174379  Clasa conducere, Grad I, SERVICIU CONTABILITATE FINANCIAR SALARIZARE, BUGET, ORDONANŢARE CFP

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare

Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică

  1. Constituția României, republicată cu tematica: Titlul I „Dispoziţii comune” şi Titlul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale
  1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:  Capitolul I „Principii şi definiţii”, Capitolul II „Dispoziţii speciale”;
  1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Capitolul I „Dispoziţii generale”, Capitolul II „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii”, Capitolul III „Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare”, Capitolul IV „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
  2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI – a, titlul I şi titlul II;

5) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Cu tematica: finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii nr.273/2006


6) Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Cu tematica contabilităţii, conform Legii nr.82/1991


7) Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal;

 Cu tematica: Codul fiscal conform Legii nr.227/2015
8)  Legea nr. 207/2015  privind  Codul  de  procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Codul  de  procedură fiscal conform Legii nr.207/2015
9) Ordinul nr. 2.861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Cu tematica aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform Ordinului nr.2861/2009

10)  Ordinul nr.1.792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  conform Ordinului nr.1792/2002
11)  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: controlul intern şi controlul financiar preventive conform Ordonanta nr.119/1999

12) Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

 Cu tematica: aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu conform Ordinului nr.923/2014


13)  Ordinul nr. 2.634/2015  privind documentele financiar – contabile; 
Cu tematica: documentele financiar – contabile conform Ordinului nr.2634/2015

14) Ordinul nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare.

 Cu tematica: aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare.

15) Legea nr. 161/2003 privind  unele măsuri  pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor  publice, a  funcţiilor   publice  şi   în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei – Cartea I, Titlul IV, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu tematica: unele măsuri  pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor  publice, a  funcţiilor   publice  şi   în  mediul  de  afaceri,  prevenirea  şi  sancţionarea  corupţiei – Cartea I, Titlul IV, cu modificările şi completările ulterioare conform Legii nr. 161/2003  .

16) OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu tematica: aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare conform OMFP nr.517/2016.

Persoane de contact:

Posedaru, Monica, Referent, 0786115503, monica.posedaru@municipiulsacele.ro

print