(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Anunț concurs ocupare funcții contractuale de execuție – Birou Administrativ – Birou Fond Locativ

In conformitate cu prevederile art.30 alin.(1) si (2) din Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs/examen în vederea ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  de :

   1) Muncitor  calificat- electromecanic -Birou Administrativ  -1 post

  1. a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

     –   studii generale

     –   curs de calificare  de  electrician autorizat

        –   vechime în munca    – minimum  3  ani

 b) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

 c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

 d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  17.03.2023 și pană la  data limită  30.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă practica în data de 11.04.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba practica şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei practice  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 2) Inspector II  -Birou Fond Locativ, Spații cu altă Destinație, Administrare Spital  Policlinică  -1post

a) Condiţii de participare:

1) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea  și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 2)  Condiţii specifice de participare:

     – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  economic, administrativ sau juridic

        – vechime în specialitatea studiilor    – minimum  1  an

b) Durata timpului de muncă: 8ore /zi cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40/ore pe săptămână,

 c) Incheierea contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată

 d) Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

1) Depunere dosare de înscriere: în perioada  17.03.2023 și pană la  data limită  30.03.2023, ora 15.30;

2) selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

3) probă scrisă în data de 12.04.2023 la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele

4) proba interviu se va susține ulterior probei scrise   la sediul Primăriei Municipiului Săcele

 Nota: După afişarea rezultatelor obţinute, dupa caz la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, dupa caz la selecţia dosarelor, la afişărea rezultatului probei scrise  şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art.35 alin.1 din Hotărârea nr.1336/2022, pentru înscrierea la concurs/examen candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine următoarele documente:

  1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; documentul poate fi inlocuit cu declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia pentru candidatul declarat admis la selecţia dosarelor de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
  7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  8. h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile actelor  prevăzute lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Dosarele de înscriere se depun la sediul  Primăriei Municipiului Săcele,  mun. Săcele, str. Piata Libertății nr. 17, Compartimentul Resurse Umane în termen de 10 zile lucrătoare de la anunț  în perioada  17.03.2023 și pană la  data limită  30.03.2023, ora 15.30.

Relaţii suplimentare se poate obţine de la tel. 0268 276 164-int. 105 Comp. Resurse Umane, avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografia și tematica  pentru postul pentru care se organizează  concursul/examenul  sunt anexate prezentei.

1.Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Titlul III ale părții a VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  modificările și completările ulterioare

3.Legea 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificari  si completari

4.Legea nr. 196 /2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, si administrarea condominilor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata.

5. Legea nr. 152 /1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinţe,republicata, cu modificari si completari

6.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

7.14/1996 Legea Locuintei,  cu modificarile si completarile ulterioare.

8.1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.114/1996, cu modificarile  si completarile ulterioare.

9.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantie si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificari si completari.

Formular de înscriere

Declarațíe pe propria răspundere;

Formular G.D.P.R. 

Actualizare 31.03.2023

Rezultate selecție dosare

Actualizare 12.04.2023

Rezultate proba scrisă

Actualizare 18.04.2023

Rezultate interviu

Rezultate finale

print