(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Acte Necesare – Serviciul Asistență Socială

CUM POATE FI ACCESAT SERVICIUL SOCIAL?

 1. Orice serviciu social se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu.
 2. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează Serviciului Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.
 3. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii sociale.
Servicii sociale acordate la nivelul Primăriei Municipiului Săcele prin Serviciul Asistență Socială:

Prin aplicarea prevederilor Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind venitul minim garantat, O.U.G. 70/2011 si HG.920/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Legii 292/2011 privind asistenta sociala, Legii 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, Legii nr.208-1997 privind cantinele de ajutor social, Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, Legea 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordin nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaboarea dintre direcţiile generale de asistenţă soială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/ persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului, Ordin nr.286/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie, Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului, se acordă:

 1. Ajutor social
 2. Ajutoare de înmormântare
 3. Alocatia pentru sustinerea familiei
 4. Ajutoare de urgenţă
 5. Ajutoare pentru încălzirea cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
 6. Tichete gradinita
 7. Hrană caldă
 8. Indemnizaţii lunare pentru persoane cu handicap grav
 9. Indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulent insertie, sprijin lunar.
CARE SUNT ACTELE PENTRU BENEFICII SOCIALE?

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 1. Copii Buletin/Carte de identitate pentru toti membrii familiei cu varsta peste 14;
 2. Copii Certificate de nastere pt. toti membrii familiei;
 3. Copie Certificat de casatorie (daca este cazul);
 4. Adeverinta AJOFM pentru toti membrii familiei care au varsta de 16 ani, (exceptie fac femeile care au in ingrijire copii cu varsta sub 7 ani);
 5. Declaratia pe propria raspundere completata cu datele personale ale fiecarui membru;
 6. 1 Dosar de incopciat.
 7. Neurmarire fiscal – (taxe si impozite)
 8. Adeverinte de la scoala pentru toti copii care frecventeaza cursurile scolare.
 9. Adeverinta ANAF pentru toate persoanele apte de munca

Mentiune:

 1. Pentru titularul dosarului de ajutor social, se vor depune 2 copii dupa Buletin / Carte de identitate;
 2. In cazul schimbarii domiciliului sau a Buletinului/Cartii de identitate,aveti obligatia de a prezenta copia dupa noul act de identitate in momentul in care se elibereaza acest act.

NOTA: APROBAREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL IMPLICA RESPECTAREA URMATOARELOR OBLIGATII:

 1. ORICE MODIFICARE INTERVENITA IN FAMILIA DVS. SE ADUCE LA CUNOSTINTA personalului Serviciului de Asistenta Sociala (nastere, deces, casatorie, angajare, plecare din localitate) in termen de 5 zile;
 2. EFECTUAREA ORELOR DE MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII – LUNAR in functie de suma de care beneficiaza titularul dosarului de ajutor social (orele se pot efectua de catre orice membru al familiei care are varsta peste 16 ani);

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ACORDAT CONFORM O.U.G NR.70/2011 PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:
 1. Copie act de identitate pentru titular şi pentru toţi membrii familiei peste 14 ani;
 2. Copie certificate de naştere ale copiilor până în 14 ani;
 3. Copie certificat de căsătorie;
 4. Hotărâre de divorţ/act notarial – dacă este cazul.
 5. Declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul – dacă este cazul.
 6. Certificat de deces – dacă este cazul.
 7. Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei/hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii – dacă este cazul.
 8. După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 9. Documentele în baza cărora deţine locuinţa (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract comodat, certificat de moştenitor etc.);
 10. Pentru persoanele membre în cererea/declaraţiei pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului Bucureşti sau pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu.
 11. Adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei, cu salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei; copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii) – din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizaţie handicap/buget complementar sau orice alte indemnizaţii acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;
 12. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);
 13. Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);
 14. Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
 15. Contract de debransare energie termică sau gaze naturale în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică.
 16. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului)
 17. orice alte documente solicitate, după caz.

AJUTOR ÎNCALZIRE

Actele se depun incepand cu data de 01.10. a fiecarui an calendaristic.
Dosarul pentru acordarea ajutorului de incalzire cu gaz,energie electrica sau lemne trebuie sa conţina:

 1. cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formular tip
 2. copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 3. certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
 4. adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 5. acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
  • proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară,
  • chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii
  • împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
 6. certificat de neurmarire fiscala privind bunurile mobile si imobile detinute (pentru toti membrii majori din familia solicitanta) de la Serviciul de Taxe si Impozite al Primariei Municipiului Sacele
 7. acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
  • adeverinţă de salariu cu venitul net (venitul net este format din tichete de masa,prime,bonusuri si orice alte bonificatii pe care le acorda angajatorul)
  • cupoane de pensii (luna anterioara depunerii cererii)
  • cupoane somaj,extras cont somaj sau adeverinta de la AJOFM (luna anterioara depunerii cererii)
  • adeverinta de la Administratia Finantelor Publice Sacele pentru anul 2015 si 2016 – pt cei care nu realizeaza venituri
  • adeverinta de la Administratia Finantelor Publice Sacele care sa ateste venitul pe anul anterior pentru toti membrii majori din familie care realizeaza venituri din pensii sau salarii
  • cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani si extras cont sau mandat postal pentru luna anterioara
  • cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar(luna anterioara depunerii cererii)
  • cupoane alocaţii de stat pentru copii (luna anterioara depunerii cererii)
  • alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare (luna anterioara depunerii cererii)
  • acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.
  • copie dupa cartea de identitate a vehiculului din care sa reiasa anul fabricarii (daca aveti in proprietate)
  • factură de gaz
  • pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu energie electrica – ultima factura + copie a contractului cu furnizorul

Menţiune: Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA si PRELUNGIREA CERTIFICATUL DE HANDICAP:

ADULTI

PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP:

 1. Scrisoare medicala original – de la medic familie (formular tip primarie)
 2. Referat/ aviz medical original – de la medic specialist
 3. copie CI/BI- 2 exemplare
 4. Acte medicale(copii dupa iesiri din spital, scrisori medicale)
 5. cupon + decizie pensie, adeverinta salariu (dupacaz) sau extras de cont 2 exemplare
 6. daca solicitantul nu are nici un venit, adeverinta ANAF ca nu figureaza cu venituri impozabile
 7. COPIE CI/BI – persoana care depune cerera pentru incadrare in grad de handicap (formular tip)
 8. ancheta sociala (primarie)

Menţiune: Actele se depun la Primaria Municipiului Săcele de unde se trimit la DGASPC – BRASOV

PENTRU PRELUNGIRE CERTIFICAT DE HANDICAP:

 1. bilet de trimitere – de la medic de familie (catre Comisia de Evaluare pers. cu handicap)
 2. referat/ aviz medical original – de la medic specialist
 3. 2 copiiCI/BI
 4. acte medicale (copii dupa iesiri din spital, scrisori medicale)
 5. cupon + decizie pensie, adeverinta salariu (dupacaz ) sau extras de cont
 6. daca solicitantul nu are nici un venit adeverinta ANAF ca nu figureaza cu venituri impozabile
 7. investigatii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexa (daca este cazul)
 8. copie CI/BI- persoana care depune cerera pentru incadrare in grad de handicap (formular tip)
 9. ancheta sociala (primarie).

Menţiune: Actele se depun la Primaria Municipiului Săcele de unde se trimit la DGASPC – BRASOV

COPII

ACTE PENTRU OBTINEREA SI PRELUNGIREA CERTIFICATUL DE HANDICAP

 1. certificat medical – de la spitalul de copii cu diagnosticul
 2. ancheta sociala (primarie)
 3. fisa psihologica (formular tip) – completata de spitalul de copii
 4. fisa traseu educational (daca copilul are 7 ani sau merge la gradinita – completata de scoala) – formular tip
 5. fisa medicala (formular tip ) – completata de medic familie
 6. formularele tip le puteti ridica de la serviciul de asistenta sociala)

Menţiune: Actele pentru copii se depun la DGASPC BRASOV şi nu la Primaria Municipiului Săcele.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI/STIMULENTULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI

 1. cerere si declaratie pe propria raspundere pt. acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii (formular tip –anexa 1 la normele metodologice)
 2. actele de identitate ale ambilor parinti ai copilului (original + copie xerox pt. fiecare act)
 3. certificatul de nastere al copilului (original +copie)
 4. certificat casatorie (original +copie) (original + o copie xerox)
 5. adeverinta eliberata de angajator –formular tip conform hg 52/2011
 6. extras de cont cu codul iban solicitantul fiind titularul contului
 7. Dupa caz:
  ancheta sociala efectuata de catre Autoritatea Tutelara( in situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti dar copilul a fost recunoscut)
 8. orice alte acte necesare pt. clarificarea dosarului
 9. Adeverinta medicala de la medicul de familie al mamei din care sa reiasa daca a beneficiat sau nu de concediu medical pre si postnatal ( atunci cand solicitantul este tatal copilului)

Menţiune: Termen depunere dosar: max. 60 ZILE LUCRATOARE, incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza ,conform legii,concediul de maternitate.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL

Acte privind familia care solicita instituirea masurii de plasament familial

 1. Dosar pentru biblioraft.
 2. Cerere din partea familiei care solicita plasamentul.
 3. Copie xerox de pe certificatul de casatorie al familiei de plasament.
 4. Copie xerox de pe buletinul de identitate (carte de identitate) a persoanei care va ridica alocatia de plasament.
 5. Adeverinta de venit a familiei de plasament sau ultimul cupon de pensie (unde este cazul).
 6. Adeverinta medicala a familiei de plasament.
 7. Certificat de cazier judiciar.
 8. Ancheta sociala de la primaria de domiciliu a familiei de plasament.
 9. Adeverinta de la Administratia Financiara.
 10. Copie dupa actul de proprietate al familiei de plasament.

Acte privind copilul pentru care se solicita instituirea masurii de plasament familial

 1. Copie xerox de pe certificatul de nastere al minorului.
 2. Adeverinta medicala a minorului.
 3. Copie xerox de pe certificatul de deces a parintilor copilului.
 4. Copie xerox de pe sentinta de divort a parintilor copilului (unde este cazul).
 5. Adeverinta de scolarizare a minorului.
 6. Certificat medical de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul mamei, tatalui.
 7. Ancheta sociala de la primaria de domiciliu a copilului.
 8. Planul de servicii intocmit de Primaria de domiciliu a copilului.(Conf. Legii nr. 272/21.06.2004, Art. 34 – 35).
 9. Consimtamantul scris al ambilor parinti cu privire la masura solicitata.
 10. Alte acte care justifica situatia de risc in care se afla copilul.

Menţiune: Potrivit legii, pentru masura de plasament familial, parintii trebuie sa-si dea consimtamantul in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, fapt pentru care acestia vor fi citati in comisie.In cazul in care nu vor fi gasiti parintii pentru a-si exprima consimtamantul in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, dosarul copilului va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE REINTEGRARE

Acte privind familia care solicitare integrarea minorului

 1. Dosar pentru biblioraft.
 2. Consimtamantul scris al parintilor care solicitare integrarea copilului
 3. Copie xerox de pe certificatul de casatorie al familiei in care va fi reintegrat copilul
 4. Adeverinta de venit sau ultimul cupon de pensie (unde este cazul).
 5. Adeverinta medicala a membrilor familiei
 6. Certificat de cazier judiciar.
 7. Anchetasociala de la primaria de domiciliu a familiei in care va fi reintegrat copilul
 8. Adeverinta de la Administratia Financiara.
 9. Copie dupa actul de proprietate al familiei in care va fi reintegrat copilul

Acte pentru copil

 1. Copie xerox de pe certificatul de nastere al minorului.
 2. Adeverinta medicala a minorului.
 3. Copie xerox de pe certificatul de deces a parintilor copilului.
 4. Copie xerox de pe sentinta de divort a parintilor copilului (unde este cazul).
 5. Adeverinta de scolarizare a minorului.
 6. Certificat medical de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul mamei, tatalui.
 7. Ancheta sociala de la primaria de domiciliu a copilului.
 8. Planul de servicii intocmit de Primaria de domiciliu a copilului.(Conf. Legii nr. 272/21.06.2004, Art. 34 – 35).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU COPIII CU PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE

Acte pentru parinti

 1. declaratie
 2. carte de identitate
 3. sentinta divort-dupa caz

Acte pentru copil

 1. certificat de naștere sau carte de identitate

Acte pentru persoana in grija careia ramane copilul

 1. declaratie
 2. carte de identitate
 3. adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa ingrijeasca un copil si ca nu este in evidenta cu boliinfecto-contagioase si psihice(de la medicul de familie)
 4. dovada venituri
 5. dovada de spatiu
 6. cazier juridic
 7. date de contact

AUTORITATEA TUTELARĂ

Atribuţiile de autoritate tutelară, care intră în competenţa materială generală a autorităţilor executive ale administraţiei publice locale, pot fi împărţite în următoarele categorii:

 1. atribuţii de decizie;
 2. atribuţii legate de cazurile în care legea prevede ascultarea autorităţii tutelare;
 3. atribuţii de control şi îndrumare;

Soluţionarea directă a unor probleme de exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti, instituirea unor măsuri faţă de persoanele majore aflate în anumite situaţii expres prevăzute de lege.deţine o pondere însemnată în multitudinea atribuţiilor de autoritate tutelară.

In toate cazurile, măsurile luate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale în executarea atribuţiilor de decizie ale autorităţii tutelare, se concretizează în dispoziţii.

Atribuţii de îndrumare şi control

Această categorie de atribuţii reprezintă cea mai importantă latură a activităţii desfăşurate de autoritatea tutelară.

In conformitate cu art.34 alin(1) si alin.(2), din Legea nr.17/2000, actualizata:

 1. În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară va solicita serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana vârstnică să efectueze o anchetă socială în maximum 10 zile de la solicitare;
 2. Autoritatea tutelară în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, sesizată în condiţiile art. 33 şi în baza anchetei sociale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat şi va putea solicita în instanţa judecătorească rezilierea contractului de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute.
 3. In temeiul art. 171 Cod civil coroborat cu art. 229 alin(3) din Legea nr. 71/2011, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 60/2012 , Instanta de tutela deleaga atributiile referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile bolnavului sau minorului sau cu privire la supravegherea modului in care tutorele administreaza bunurile bolnavului/minorului autoritatii tutelare din cadrul unitatii administrativ teritoriale in raza careia domiciliaza bolnavul sau minorul.

În ceea ce priveşte Legea nr.17/2000,actualizata, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, prin Dispoziţia Primarului este desemnat un salariat ca reprezentant al autorităţii tutelare,pentru a asista în această calitate, persoanele vârstnice, în faţa Notarului Public la cererea acestora sau in oficiu, după caz, în vederea încheierii de acte juridice de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce îi aparţin în scopul îngrijirii şi întreţinerii sale. Neexecutarea acestei obligaţii stipulate în actul juridic de înstrăinare încheiat, poate fi sesizată autoritatii tutelare , în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, de către orice persoană fizică sau juridică interesată sau din oficiu care va solicita serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana vârstnică să efectueze o anchetă socială în maximum 10 zile de la solicitare, propunând măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat, dacă cele sesizate sunt reale.

Efectuarea de anchete sociale la cererea instanţelor judecătoreşti în cazul proceselor de divorţ, se urmăreşte stabilirea locuintei copilului minor conform art. 400 Cod civil si propuneri in ceea ce priveste exercitarea autoritatii partintesti conf.art. 398 alin.1 Cod civil coroborat cu art.397 Cod. civil

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, si are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.

 1. TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei.
 2. BENEFICIARI – Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
 3. OBLIGATII – În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

RESPINGERE, SUSPENDARE, ÎNCETARE

 1. RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.
 2. ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a dreptului.
Acte necesare:
 1. Copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani;
 2. Copie certificate de nastere, pentru toti membrii familie cu varste sub 14 ani;
 3. Copie certificat de casatorie/hotarare de divort, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (dupa caz);
 4. Copie hotarare incredintare minori in cazul familiilor cu un singur parinte(monoparentale)
 5. Adeverinta de venit eliberata de Administratia finantelor
 6. Certificat de inmatriculare autoturism
 7. Adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte indemnizatii;
 8. Certificat de atestare fiscala sot si sotie,eliberat deServiciul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Sacele;
 9. Adeverinta de elev (de la secretariatul scolii) care sa ateste ca acesta frecventeaza o forma de invatamant potrivit legii,in care sa fie specificati daca elevul are absente;
 10. Cerere tip completata personal;
 11. 1 Dosar cu sina.

Menţiune: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original.Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei în conformitatea cu legislația în vigoare.La depunerea dosarului toate actele trebuie sa aiba data cu luna depunerii dosarului (adeverinte elev/salariu/cupon pensie/somaj/alte indemnizatii, certificate fiscale si de rol).

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent crestere copil:

 1. Cerere tip – Cerere acordare indemnizatie sau stimulent;
 2. Actul de identitate al solicitantului – copie xerox;
 3. Certificatul de naştere al copilului – copie xerox;
 4. Livretul de familie – copie xerox;
 5. Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit; adeverinta;
 6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul.
 7. Adeverinta de la sot sau dovada (sotie) că îndeplineşte conditiile pentru acordarea indemnizatiei crestere copil (pentru copiii nascuti începand cu data de 01MARTIE 2012)
 8. Declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate);
 10. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie xerox;
 11. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original;
 12. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;
 13. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;
 14. Contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii – original;
 15. Extras de cont bancar pe numele beneficiarului (ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;
 16. Dosar cu şină.

ACTE PENTRU A BENEFICIA DE SERVICII SOCIALE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

Prin aplicarea prevederilor legale, se acorda următoarele categorii de persoane:

 1. copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. pensionarii;
 5. persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
 6. invalizii şi bolnavii cronici;
 7. orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an.

De asemenea, se acordă hrană caldă pentru copii aflaţi în situaţii de risc, în baza Dispoziţiei de Primar, conform procedurii de admitere în Centru de zi.

ACTE NECESARE
 1. cererea solicitantului,
 2. copie a certificatului de naştere pentru toţi membrii,
 3. copie a certificatului de căsătorie, unde este cazul,
 4. copie a certificatului de deces, unde este cazul,
 5. copie a buletinului sau a cărţii de identitate,unde este cazul,
 6. copie a deciziei de divorţ, unde este cazul,
 7. sentinţa judecătoreasca pentru pensia de întreţinere, unde este cazul,
 8. adeverinţă de la şcoală pentru elevii la cursurile de zi, în care să se specifice dacă au bursă, unde este cazul,
 9. adeverinţă prin care să ateste că nu realizează venituri, unde este cazul,
 10. adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net, unde este cazul,
 11. certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul,
 12. adeverinţă de la medic că nu suferă de boli contagioase pentru a putea frecventa colectivitatea,
 13. cupon de pensie, unde este cazul,
 14. ancheta socială întocmită de asistentul social,
 15. declaraţie pe propria răspundere că nu deţin teren în proprietate.
BROȘURA INFORMATIVĂ CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SĂCELE
MATERIALE INFORMATIVE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ACCESIBILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (AUDIO)
 1. Regulament de Ordine Interioară
 2. Contract Servicii Sociale
 3. Carta Drepturilor Beneficiarilor de Servicii de Asistenţă Socială Furnizate de Cantina de Ajutor Social
 4. Ghidul pentru Beneficiarii de Servicii de Asistenţă Socială Furnizate de Cantina de Ajutor Social

SERVICII SOCIALE ACORDATE LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt:

 1. Copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi … ani, şi părinţii copiilor cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 2. Copii de vârsta şcolară, încadraţi în învăţământul de masă şi părinţii copiilor cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 3. Copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială şi au fost reintegraţi în familie;
 4. Copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 5. Părinții ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 6. Copii aflaţi în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial;
 7. Alte categorii de persoane cu situaţii similare propuse de către comisie.

Centrul de Zi colaborează cu instituţiile din comunitatea locală, atât în scopul depistării unor potenţiali beneficiari cât şi în scopul eficientizării serviciilor oferite şi soluţionării în mod favorabil a diferite situaţii problematice care depăşesc limitele suportului oferit de instituţie. Implicit, în colaborare cu aceste instituţii sunt desfăşurate o serie de acţiuni în scop instructiv – educativ la care participă atât copiii cât şi părinţii sau reprezentanții legali ai acestora.

Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzătoare nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Serviciile oferite în cadrul Centrului sunt:
 1. asistenţă sociala – informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii ; sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii;
 2. îngrijire pe timpul zilei – existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile și particularităţile fiecărui copil în parte;
 3. acordarea mesei – în funcţie de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană caldă, zilnic fiind asigurată masa de prânz;
 4. asistenţă medicală primară;
 5. activităţi reducționale – pentru copiii de vârstă preșcolară și școlară;
 6. activităţi de recreere şi socializare;
 7. activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
 8. consiliere psihologică – oferită copiilor la nivel individual și de grup;
 9. orientare şcolara şi profesională;
 10. consiliere şi sprijin pentru părinţi;
 11. sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali – în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii.

Activitatea Centrului de Zi se centrează pe respectarea şi promovarea interesului superior al copilului, egalitatea şanselor, nediscriminarea şi asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor.

Activităţile desfăşurate cu copiii în cadrul Centrul de Zi sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potențialului lor de dezvoltare.

ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale:

 1. educarea comunităţii pentru sănătate;
 2. promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;
 3. promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
 4. educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
 5. activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;
 6. activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
 7. activităţi de consiliere medicală şi socială;
 8. dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
 9. activităţi de recuperare medicală.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close