(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Hotărâri ale Consiliului Local din anul 2016

Nr. /Data Titlul documentului
Proces verbal al ședinței din 22.12.2016proces verbal al ședinței ordinare
84/22.12.2016privind desemnarea președintelui de ședință
83/22.12.2016pentru încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 10 din 28.01.2016
82/22.12.2016privind modificarea art. 1 din HCL nr.107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină „CHRISTIANA” pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără schimbarea destinației
81/22.12.2016pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Apei din județul Brașov
80/22.12.2016privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului cu destinaţia de „Farmacie”, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20
79/22.12.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie
2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
Proces verbal al ședinței din 08.12.2016Proces verbal al ședinței de îndată
78/08.12.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
Proces verbal al ședinței din 28.11.2016Proces verbal al ședinței ordinare
77/28.11.2016privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF-Prima înscriere a suprafeței de 7,2888 hectare, cu destinația izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele
76/28.11.2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producție 2017 precum și prețurile de referință în cauză
75/28.11.2016privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, precum şi a orelor de muncă dispuse a fi executate în folosul comunităţii
74/28.11.2016privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A
73/28.11.2016privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Săcele
72/28.11.2016privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170
71/28.11.2016pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 32.074,16 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Via Barcensis și Primăria Municipiului Săcele
70/28.11.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie
2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
69/28.11.2016privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcţia de administrator public
68/28.11.2016privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal
al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
67/28.11.2016privind aprobarea Actului constitutiv și al Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcii precum și acordarea unui spațiu cu titlul de sediu social prin contract de comodat Asociației
66/28.11.2016pentru stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
65/28.11.2016pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr.135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
64/28.11.2016pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea de Consiliul Local nr.57 din 28.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea al sistemului de parcare din Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările reședință din Municipiul Săcele
63/28.11.2016pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea de Consiliul Local nr.19 din 20.02.2014 privind actualizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică și și aprobarea Regulamentului de organizareși funcționarea a acesteia
Proces verbal al ședinței din 10.11.2016proces verbal al ședinței de îndată
62/10.11.2016pentru încheierea Actului adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru
transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016
61/10.11.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
60/10.11.2016privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016 pentru aprobarea suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016
Proces verbal al ședinței din 27.10.2016proces verbal al ședinței ordinare
59/27.10.2016privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”
58/27.10.2016privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”
57/27.10.2016pentru aprobarea suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016
56/27.10.2016pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 10.000 lei, din bugetul
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociatia Cultural – Sportivă „Izvorul” Săcele
55/27.10.2016privind darea în administrare, a imobilului - construcții și teren „Clubul Elevilor”, în suprafață de 3.096 mp, situat în B-dul George Moroianu nr. 76, înscris în CF nr. 113665 Săcele, sub nr. top. 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, către Liceul Teoretic „ George Moroianu”
54/27.10.2016pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr.137 din 29.10.2015 privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119
53/27.10.2016pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
52/27.10.2016pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2016
51/27.10.2016privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele
50/27.10.2016privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima înscrierea suprafeței de 661,0765 hectare, cu destinația de pășune-izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a Municipiului Săcele
49/27.10.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2016
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
48/27.10.2016privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
47/27.10.2016privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte și funcțiuni complementare, str. Câmpului, Săcele”
Proces Verbal al ședinței 12.10.2016Proces verbal al ședinței de îndată
46/12.10.2016privind participarea Municipiului Săcele, ca membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini”
Proces Verbal al ședinței 29.09.2016Procesul verbal al ședinței ordinare
45/29.09.2016privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
44/29.09.2016privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
43/29.09.2016privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de material lemnos pentru foc familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Sãcele
42/29.09.2016privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru selecţia administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
41/29.09.2016privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membrii specialiști
40/29.09.2016pentru aprobarea îndreptării erorii materiale de la Art. 1 al Hotărârii de Consiliul Local nr. 15 din 28.07.2016 privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele
39/29.09.2016pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare iluminat public în Cartierul Movilei din Municipiul Săcele”
38/29.09.2016privind închirierea a două spații cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale
37/29.09.2016pentru aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 19.107,28 lei, reprezentând valoarea Studiului de oportunitate pentru execuția obiectivului de investiții „Fabrica de peleți”
36/29.09.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
35/29.09.2016pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 24 din 25.08.2016 privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
Proces Verbal al ședinței 27.09.2016Proces verbal al ședinței de îndată
34/27.09.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
Proces Verbal al ședinței 09.09.2016Proces verbal al ședinței de îndată
33/09.09.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015
32/09.09.2016pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”
31/09.09.2016 privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
30/09.09.2016privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu nr. 65-67, Săcele
Proces Verbal August 2016Proces verbal al ședinței ordinare
29/25.08.2016privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atribuire a spaţiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele şi fac obiectul Legii nr. 114 din 1996
28/25.08.2016pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 50.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcin
27/25.08.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015
26/25.08.2016privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele
25/25.08.2016privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
24/25.08.2016 privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele
23/25.08.2016privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cotei de 1/4 din cabinetul medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA, situat în Policlinica Municipiului Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20
22/25.08.2016privind desemnarea a 4 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Săcele
21/25.08.2016privind desemnarea a 8 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de vânzare, respectiv Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi conexe actului medical, ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008
20/25.08.2016privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor ANL pentru tineri
Proces Verbal Iulie 2016Proces verbal al ședinței ordinare
19/28.07.2016privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea amplasarii unui monument istoric in „Pasul Bratocea"
18/28.07.2016privind acceptarea de către Municipiul Săcele a unei sponsorizari constând în realizarea unui „Teren de sport” pe terenul aparținând Școlii Gimnaziale nr. 5 Săcele

17/28.07.2016pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 si modificarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar pe anul 2015
16/28.07.2016privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 76, compus din clădire parter și etaj, având 9 săli, sală sport, vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara, exercitat de către Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov
15/28.07.2016privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele
14/28.07.2016privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local către Asociatia Grupul pentru initiative locala Corona avand proiectul ”SA- CE- LE- brăm diversitatea. Teatrul de animatie in sprijinul comunitatii”
13/28.07.2016pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2016
12/28.07.2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare
11/28.07.2016pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
10/28.07.2016pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe lunile mai si iunie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
9/28.07.2016privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de 400.000 lei, din bugetul local, necesară finalizării acestuia
8/28.07.2016privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire birouri, Str. Ady Endre, nr. 44, Săcele”
7/28.07.2016privind aprobarea Contractului de Administrare al domnului Gubernat Ioan, administrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
Proces Verbal Iunie 2016privind convocarea consilierilor locali declarați aleși în ședința de constituire, ca urmare a desfășurării alegerilor locale organizate pentru autoritățile administrației publice locale din data de 05 iunie 2016
6/24.06.2016Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Sacele un număr de 4 comisii de specialitate pe domenii de activitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
5/24.06.2016Domnul consilier local GÉCZI GELLÉRT se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele
4/24.06.2016alegerea președintelui de ședință pentru următorele 3 luni
3/24.06.2016Consiliul Local al Municipiului Săcele se declară legal constituit
2/24.06.2016privind aprobarea procesului verbal prezentat de Comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor în Consiliul Local al Municipiului Sacele şi, validarea mandatelor
1/24.06.2016pentru alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Sacele formată din 5 membri, care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului, reşedinţă
Hotărâri / 24 iunie 2016 După constituirea noului Consiliul Local al Municipiului Săcele
85/26.05.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
84/26.05.2016privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare a imobilelor – terenuri situate în Municipiul Săcele, zona străzii 15 Noiembrie, în vederea stabilirii preţului de vânzare a acestora
83/26.05.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015
82/26.05.2016privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Statului Român, a imobilului situat în str. Piața Libertății nr. 4
81/26.05.2016privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată
80/26.05.2016privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 60 mc lemn lucru rășinoase
pentru industrializare ( SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Săcele- Gârcini
79/10.05.2016pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
78/10.05.2016privind completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local
77/26.04.2016privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru anumite proiecte
76/21.04.2016privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anumite proiecte privind aprobarea asocierii Municipiului Săcele cu G.I.Z. (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Stuttgart, Germany), în vederea participării la Proiectul „Consolidarea capacității și cooperării transnaționale pentru a spori gradul de ocupare a tinerilor devaforizați, inclusiv a celor de etnie romă” (TEEM)
75/21.04.2016privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anumite proiecte
74/21.04.2016pentru modificarea Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 167 din 17.12.2015 privind aprobarea Documentațiilor cadastrale și înscriere în C.F. - Primă înscriere - a unor imobile aflate pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele
73/21.04.2016privind trecerea drumurilor de exploatare din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al acestuia, în vederea înscrierii provizorie a acestora în Cartea Funciară
72/21.04.2016privind aprobarea Documentaţiei cadastrale cu propunere de dezlipire a imobilului în suprafaţă de 40.341 mp, identificat în C.F.101491 Săcele, cu nr. top 4250/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, trecerea în proprietatea publică a Municipiului Săcele a terenului, în suprafaţă de 5.000 mp, cu nr. top. (4250/2/1/1/1)/1, rezultat în urma dezlipirii şi atribuirea în folosinţă gratuită a acestuia către Parohia Ortodoxă Română Turcheş I
71/21.04.2016privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractele de închiriere pentru suprafaţa totală de 1650,82 ha, cu destinaţia de păşune (pajiști) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele
70/21.04.2016privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei Brașov
69/21.04.2016aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015
68/21.04.2016pentru suplimentarea Programului de investiții al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. pentru anul 2016
67/21.04.2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției: „Reabilitare şi modernizare obiectiv turistic - Cascada şi Canionul Tamina”
66/21.04.2016privind acceptarea ofertei de donație a numiților Keresztes Attila și Keresztes Nicoleta-Viorica pentru imobilele-terenuri înscrise în CF nr.113088 al localitatii Săcele, nr. cad.113088, în suprafață de 25 mp și în CF nr.113086 al localitații Săcele, nr. cad.113086, în suprafață de 19 mp
65/21.04.2016pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2016
64/21.04.2016privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele
63/21.04.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
62/21.04.2016privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+M, Municipiul Săcele, str. Anotimpurilor, nr. 4”
61/24.03.2016pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 39 din 17.03.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sacele
60/24.03.2016privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
59/17.03.2016privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
58/17.03.2016pentru respingerea proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Săcele nr.169 din 30.08.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 168/2006 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Săcele şi punerea la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei nr. 16 la HCJ nr. 62/1991, precum şi darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor R.A. a suprafeţei de 103,2 ha păşune împădurită
57/17.03.2016privind abrogarea art. 2 din H.C.L. nr. 29/ 15.02.2016 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/28.01.2016, precum și modificarea și completarea art. 2 lit. b) și art. 3 din H.C.L. nr. 23/28.01.2016
56/17.03.2016privind aprobarea listei beneficiarilor și a cuantumului ajutoarelor pentru încalzirea cu energie electrică, pe durata sezonului rece Noiembrie 2015-Martie 2016
55/17.03.2016privind acordul de principiu pentru reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală si Prestări Servicii Săcele în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Săcele prin Consiliul Local al Municipiului Săcele
54/17.03.2016pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2015 al R.A.G.C.P.S. Săcele
53/17.03.2016privind aprobarea Raportului de expertiză tehnică întocmit de către exp. tehnic atestat ing. Nicolae Mihul asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu, nr. 111
52/17.03.2016pentru completarea și modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 17.12.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Dispensarul nr. 2 din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 71, însușirea raportului de evaluare a acestuia și aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008
51/17.03.2016privind acordarea anuală, în mod gratuit, a câte 6 mc lemn pentru încălzirea locuinței, precum și acordarea a câte 10 mc lemn pentru construcții, o singură dată in timpul activității, fără drept de comercializare, pentru salariații cu o activitate continuă de cel puțin 5 ani în cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.
50/17.03.2016privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unei suprafețe de teren de 22 mp, din domeniul public al Municipiului Săcele, la intersecția Bd. Brașovului – str. Gh. Doja, în vederea amplasării unui panou publicitar
49/17.03.2016privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea de Consiliul Local nr. 23/ 28.01.2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
48/17.03.2016pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016
47/17.03.2016privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 10 m3 lemn rotund răşinoase, sub forma de ajutor de urgenţă în situaţii de necesitate, doamnei Nicuţă Georgeta Lenuţa, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Ciucaş, nr. 53
46/17.03.2016privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului-construcție, situat în domeniul public al Municipiului Săcele, B -dul George Moroianu nr. l7, înscris în C.F. nr. 104489 Săcele, sub nr.cad.104489-C3, în suprafață de 860 mp, precum și acordarea de scutire de impozite pentru imobilele atribuite în folosinţă gratuită, pe durata acesteia, în favoarea beneficiarei Fundația de Asistență Socială și Tineret Săcele
45/17.03.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă
localitate decât cea de reşedinţă
44/17.03.2016pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de invesțtii pe anul 2016 ale R.P.L.P. Săcele R.A.
43/17.03.2016pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării invesțitiilor și a repartizării profitului net pe anul 2015 al R.P.L.P. Săcele R.A.
42/17.03.2016pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Prestări Servicii Săcele R.A
41/17.03.2016privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 36 metri steri lemn foc, pentru Casa Crestinã „Csangó Ház” pe durata sezonului rece 2016-2017
40/17.03.2016privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc, unui număr de 16 pensionari silvici
39/17.03.2016privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele
38/17.03.2016privind constituirea Comisiei pentru sprijinire, îndrumare şi exercitare a controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociațiilor de proprietari
37/17.03.2016privind aprobarea statului de functii din aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Săcele
36/17.03.2016privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016
35/23.02.2016privind modificarea anexelor 1, 1b, 2a si 4 din HCL nr.30/15.02.2016 pentru aprobarea bugetului local si a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2016
34/15.02.2016privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete socialce, pentru copiii din cadrul familiilor defavorizate, cu domiciliul in Municipiul Săcele
33/15.02.2016privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 120/24.09.2015 privind aprobarea documentației pentru schimbarea categoriei de folosință silvică a unor terenuri cu destinație forestieră, de la folosință „pădure” la folosința „drum auto forestier” pe traseele Valea Baciului-Șapte Izvoare și
Poiana Angelescu-Valea Largă
32/15.02.2016pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
31/15.02.2016privind modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 94 din 24.06.2010 privind aprobarea, în condiţiile legii, a scrisorii de intenţie formulată de Municipiul Săcele în vederea participării în cadrul unui Cluster, în domeniul electrotehnic, la S.C. Electroprecizia S.A.
30/15.02.2016pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016
29/15.02.2016pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/28.01.2016
28/15.02.2016privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Adunarea Generală a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011”
27/15.02.2016pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru proiectele sportive
26/15.02.2016pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al Municipiului Săcele, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural
25/15.02.2016pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Săcele, unităţilor de cult din Municipiul Săcele, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
24/15.02.2016pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 111 din 31.08.2015
23/28.01.2016pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
22/28.01.2016pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor domestice şi de companie pe raza Municipiului Săcele”
21/28.01.2016privind acceptarea, sub formă de donație de la Organizația Blythswood Care, a autospecialei de pompieri marca Scania
20/28.01.2016privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2016
19/28.01.2016privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
18/28.01.2016privind defalcarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltat în anul 2016 și a prețurilor de vânzare către populație
17/28.01.2016privind trecerea în domeniul public al Municipiului Sacele a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A.
16/28.01.2016privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 93/25.06.2015 privind concesionarea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 1200 mp situate în Municipiul Săcele, zona Brădet, înscrisă în C.F. nr.111819 Sacele, sub nr.cad 111819, cu destinația „Locuri de parcare autoturisme”
15/28.01.2016privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de membru asociat, în cadrul Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov
14/28.01.2016privind modificarea Art.5 din H.C.L. nr. 15/31.01.2013 pentru participarea Municipiului Săcele la constituirea Asociației Metropolitane Pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov
13/28.01.2016privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB), pe anul 2016
12/28.01.2016Privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET), pe anul 2016
11/28.01.2016privind aprobarea Contractului de Administrare asupra imobilului - Cămin Internat din cadrul Grupului Școlar Industrial Victor Jinga, situat în Muncipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20
10/28.01.2016privind aprobarea Contractului de Subvenţie privind Serviciile de Transport Public Local de călători pe anul 2016
9/28.01.2016privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2015
8/28.01.2016pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2016
7/28.01.2016pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2015
6/28.01.2016pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2015 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
5/28.01.2016privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire locuință P+E+M, Municipiul Săcele, str. Livezii, nr. 20C”
4/07.01.2016privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 de pe raza Municipiului Săcele
3/07.01.2016pentru aprobarea utilizării, în anul 2016, a excedentului anual
al bugetului finanțat integral din venituri proprii, rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2015 al Municipiului Săcele și al instituțiilor de învățământ subordonate
2/07.01.2016privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015
1/07.01.2016pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close