(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR

Atribuţiile şefului serviciului voluntar

Şeful serviciului voluntar este direct subordonat primarului municipiului, preşedinte al comisiei locale pentru situaţii de urgenţă, iar pe linia specializării – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, este şef al întregului personal al serviciului voluntar
Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. El conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului voluntar.
El are următoarele atribuţii:

 • organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale,  inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;
 • planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute în anexa nr.4;
 • asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurilor de conducere) în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
 • asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
 • conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
 • asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
 • asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
 • întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
 • asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
 • informează primarul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
 • verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;
 • execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile subordonate primăriei;
 • întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului;
 • controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;
 • ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
 • ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • urmăreşte executarea dispoziţiilor date  către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
 • participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
 • împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;
 • face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
 • pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;
 • efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, în caiet special pregătit în acest scop;
 • execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;

Prezentele atribuţii vor fi incluse în „Fişa postului”.

Atribuţiile şefului de compartiment/specialistului

Atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire pe timpul efectuării activităţii de îndrumare şi control:

 • acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă;
 • stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc;
 • verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la agenţii economici şi cele aparţinând localităţii;
 • verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici);
 • controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu;
 • sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor;
 • informează conducerile agenţilor economici, şeful serviciului voluntar, conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
 • acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de incendiu;
 • urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului deschis în locurile stabilite;
 • verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii şi la agenţii economici;
 • acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.S.I. defecte;
 • în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi participă  la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;
 • consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la cunoştinţă şefului serviciului voluntar;
 • să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executării controlului;

Măsuri generale – ce trebuiesc urmărite pe timpul efectuării controlului la gospodăriile populaţiei şi agenţilor economici:

 • Modul de depozitare a substanţelor şi materialelor, astfel încât să nu blocheze căile de acces şi de evacuare în caz de incendiu, mijloacele şi instalaţiile de stingere,  instalaţiile electrice şi de alimentare cu apă de incendiu;
 • Starea tehnică a instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat să nu prezinte defecţiuni, improvizaţii, stare de uzură avansată şi să corespundă la mediul unde sunt exploatate;
 • Depozitarea deşeurilor combustibile rezultate din procesul tehnologic, operaţii de curăţenie şi transportarea lor în locurile special amenajate la terminarea programului;
 • Modul de respectare a interdicţiei privind fumatul şi focul deschis în locurile stabilite în acest sens;
 • Modul de amplasare, execuţie şi exploatare  a mijloacelor de încălzire cu şi fără acumulare de căldură;
 • Întreţinerea şi curăţarea coşurilor de evacuare a fumului;
 • Dacă organizarea măsurilor preventive de la locurile de muncă corespunde cu situaţiile concrete existente;
 • Starea tehnică şi dotarea cu mijloace şi instalaţii P.S.I. de la locurile de muncă aparţinând agenţilor economici;
 • Păstrarea şi depozitarea de substanţe periculoase sau cu grad ridicat de periculozitate în locuri special amenajate, cu respectarea condiţiilor impuse de proprietăţile lor fizico – chimice;
 • Dacă depozitarea diferitelor materiale se face cu respectarea distanţelor de siguranţă faţă de elementele de construcţii şi alte instalaţii;
 • Dacă sunt depozitate materiale şi substanţe combustibile pe elementele şi instalaţiile electrice şi de încălzire;
Atribuţiile şefului echipei de intervenţie p.s.i.

Se subordonează şefului serviciului voluntar, este şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă şi are următoarele atribuţii:

 • răspunde de organizarea activităţii echipei de intervenţie (pompierilor civili) în lipsa şefului serviciului voluntar şi este înlocuitorul acestuia;
 • organizează intervenţia (ordinea de luptă) după decizia de organizare a serviciului voluntar (pompieri civili) şi conduce intervenţia în lipsa şefului;
 • verifică activitatea voluntarilor (pompierilor civili), astfel încât aceasta să se încadreze în programul zilnic de activitate şi respectarea ordinii şi disciplinei;
 • verifică activitatea voluntarilor şi dacă se află la capacitatea de a-şi executa sarcinile stabilite;
 • verifică modul cum se respectă sarcinile P.S.I. (prin controalele de prevenire a incendiilor);
 • consemnează în documentele serviciului  toate activităţile care s-au efectuat, constatările făcute, măsurile luate şi evenimentele deosebite;
 • asigură respectarea graficelor de asistenţă tehnică, pentru menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de luptă, accesoriilor din dotare;
 • conduce intervenţia echipei/grupei la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, la calamităţi naturale şi dezastre, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;
 • execută programul de pregătire cu voluntarii din grupă;
 • soluţionează operativ toate problemele apărute la mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • nu părăseşte serviciul până nu este înlocuit de schimbul următor;
 • respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului;
 • asigură predarea – primirea serviciului şi tehnicii de luptă la schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit;
 • ţine permanent legătura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executării serviciului pentru a realiza o intervenţie rapidă în caz de nevoie;
 • execută operaţii de întreţinere şi reparaţii la mijloacele P.S.I.
Atribuţiile şefului echipei specializate

Se subordonează şefului serviciului voluntar, este şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă şi are următoarele atribuţii:

 • conduce personal echipa/grupa în misiunile de intervenţie încredinţate în orice situaţie, la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamităţilor naturale şi dezastrelor, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;
 • menţine în permanenţă legătura cu şeful serviciului, cu grupa/echipajul de intervenţie, raportează la începerea şi terminarea misiunii;
 • participă şi conduce convocările, şedinţele de pregătire cu personalul din subordine;
 • să cunoască personal folosirea şi întreţinerea mijloacelor din dotare;
 • să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridică materialele repartizate pentru intervenţie;
 • să execute conform planificării instruirea personalului din subordine şi să ţină la zi prezenţa la pregătire;
 • respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului;
 • asigură predarea – primirea serviciului şi tehnicii de luptă la schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit;
 • ia măsuri de protecţia muncii pe timpul şedinţelor de pregătire, exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor;
 • să comunice şefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează pe o durată mai mare de 48 ore.
Atribuţiile conducătorului autospecialei de intervenţie şi mecanicului de utilaj

Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului echipajului/grupei de intervenţie şi are următoarele atribuţii:

 • răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le deserveşte;
 • execută toate lucrările de asistenţă tehnică şi reparaţii planificate;
 • verifică la preluarea serviciului starea de funcţionare a tehnicii de luptă din dotare, accesorii, inventarul şi rezerva cu carburant;
 • asigură predarea utilajelor şi inventarul corespunzător la schimbul următor (stare de funcţionare);
 • acţionează operativ în caz de incendiu şi alte evenimente deosebite;
 • participă la salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor materiale;
 • execută programul individual de pregătire profesională;
 • remediază pe loc toate defecţiunile posibile la utilajele şi instalaţii P.S.I. iar când nu le poate remedia vor fi aduse la cunoştinţă primarului prin şeful serviciului voluntar sau şeful de echipă/grupă;
 • ţine şi întocmeşte evidenţa zilnică a rodajului la autospecială, motopompă sau celelalte utilaje;
 • respectă programul şi regulamentul de funcţionare  şi organizare a serviciului voluntar, reguli de disciplina muncii;
 • îşi însuşeşte modul de funcţionare, întreţinere şi reparaţii la tehnica de luptă, instalaţii, utilaje şi mijloace de intervenţie;
 • execută sarcinile stabilite de şeful serviciului voluntar sau şeful de echipă/grupă;
 • nu părăseşte locul de muncă până nu a asigurat predarea serviciului şi a inventarului, la schimbul următor;
 • participă la testele pentru verificarea cunoştinţelor şi atestarea pe post.
Atribuţiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipajelor specializate

Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului echipelor de intervenţie sau specializate, au următoarele atribuţii:

 • participă la toate activităţile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;
 • execută antrenament pentru mânuirea corectă a tehnicii de luptă, accesoriilor şi echipamentului de protecţie;
 • respectă programul serviciului voluntar şi activităţile planificate, regulile de ordine interioară şi disciplina muncii;
 • nu părăseşte serviciul până la sosirea în unitate a schimbului următor;
 • execută controale asupra respectării normelor de P.S.I. şi  supravegherea lucrărilor cu pericol de incendiu şi a locurilor de muncă cu pericol de incendiu;
 • acţionează operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
 • să cunoască modul de funcţionare şi exploatare a tehnicii de luptă, a instalaţiilor de semnalizare – alarmare, de alertare şi stingere a incendiilor;
 • foloseşte mijloacele de  intervenţie judicios respectând instrucţiunile de utilizare;
 • îndeplineşte la timp sarcinile stabilite de şeful serviciului voluntar şi şeful de grupă/echipaj;
 • menţine permanent legătura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executării unor activităţi şi a controlului de prevenire;
 • asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor P.S.I. de semnalizare, alarmare, alertare şi stingere;
 • îndeplineşte sarcinile şefului de grupă în lipsa acestuia;
 • să fie disciplinat, curajos şi să nu se lase abătut de nimic de la îndeplinirea misiunilor primite în orice situaţie s-ar afla;
 • să comunice şefului serviciului voluntar şi şefului său ori de câte ori absentează pe o durată mai mare de 24 ore.
COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR

Conducerea şi coordonarea serviciului local se realizează de către comitetul pentru situaţii de urgenţă constituit conform prevederilor H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitatelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Săcele nr.48 din 30 martie 2006, a actelor normative în vigoare care reglementează activitatea în acest domeniu.
Primarul comunei, în calitatea de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, răspunde de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi, va conduce, îndruma şi controla toate instituţiile şi agenţii economici din municipiu asupra modului în care se realizează şi se respectă măsurile stabilite pentru protecţia civilă a populaţiei şi salariaţilor şi de apărare în cazul situaţiilor de urgenţă.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov va urmări în permanenţă menţinerea capacităţii de conducere a comitetului local şi serviciului voluntar, va efectua antrenamente de înştiinţare şi alarmare a localităţii şi agenţilor economici, antrenamente şi exerciţii de verificare a capacităţii de intervenţie a localităţii şi agenţilor economici, antrenamente de protecţie civilă cu instituţiile de control a radioactivităţii mediului, meteo şi medicale, exerciţii de alarmare publică, exerciţii cu deţinătorii de surse potenţiale de risc (chimic, baraje, etc.), şi altele, va urmării completarea sistemelor de înştiinţare şi alarmare cu aparatură modernă, la toate nivelele de organizare.
Consiliul local al municipiului Săcele poate încheia contracte sau convenţii de intervenţie cu consiliile locale care nu îşi pot constitui servicii voluntare proprii dotate cu autospeciale de intervenţie, cu consiliile locale limitrofe ale căror servicii voluntare au dotarea corespunzătoare.

SERVICIUL DE URGENŢĂ: 112

Contact:

Tel.0268/276.164, int. 127

print