(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Politica de Confidențialitate

Primăria Municipiului Săcele – Operator de date cu caracter personal – prelucrează prin intermediul serviciilor/compartimentelor/birourilor sale, datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, numele si prenumele părinților, sex, data şi locul naşterii, adresă (domiciliu/reşedinţă), telefon, profesie, studii, loc de muncă, datele din actele de stare civilă, codul numeric personal, seria și numărul din actul de identitate, imagine digitală, detalii cu privire la bunurile deținute, prin mijloace automatizate/manual.

Scopul – datele personale ale dumneavoastră sunt prelucrate de catre instituția noastră în următoarele scopuri: registratură, repartizare spații locative, activități comerciale, registru agricol, urbanism, autorizații in construcții, protecție și asistență socială, achiziții publice, efectuarea de analize statistice, raportări interne sau catre alte autorităţilor publice centrale/locale, solutionarea potentialelor litigii, solutionarea reclamatiilor/petițiilor/sesizărilor si a solicitarilor din partea cetățenilor/petenților, comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate, arhivarii.

Temeiul legal al prelucrării – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Durata de stocare a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus. Primăria Municipiului Săcele promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizarii proceselor și serviciilor de procesare, precum și criptarea datelor stocate.

Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus  persoana vizată poate adresa o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@municipiulsacele.ro.

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România, e-mail: dpo@dataprotection.ro sau anspdcp@dataprotection.ro.